ปุจฉา-วิสัชนา > คนไทยรับได้รัฐบาลทุจริต แต่อยู่ดีกินดี
กลับหน้าแรก

คนไทยรับได้รัฐบาลทุจริต แต่อยู่ดีกินดี

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ฝากพระอาจารย์ให้ความเห็นกับข่าวนี้สักหน่อยครับ...
http://news.voicetv.co.th/thailand/14634.htmlpreview=1

โพลล์เผยคนไทยรับได้รัฐบาลทุจริตแต่อยู่ดีกินดี - เอแบคโพลล์ ระบุ คนไทยส่วนใหญ่รับได้หากรัฐบาลทุจริตแล้วทำให้ชาติรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี-พร้อมแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาลชุดใหม่ ในการสร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง โดยได้สำรวจกรณีตัวอย่างประชา

อาตมาไม่แน่ใจว่าความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้สามารถสะท้อนหรือเป็นตัวแทนความเห็นของคนไทยทั้งประเทศได้หรือไม่ ดังนั้นจึงขอแสดงความเห็นจำเพาะที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้เท่านั้น

เป็นไปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาจจะไม่ถึงกับยอมรับการทุจริตเสียทีเดียวนัก แต่ยอมรับความจริง(หรือเชื่อว่าเป็นความจริง)ว่า นักการเมืองที่ไม่ทุจริตนั้นไม่มี ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าไหน ๆ นักการเมืองจะทุจริตแล้ว ก็ขอให้มีผลงานทำให้ชาติรุ่งเรืองแล้วกัน ดีกว่าทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียว

ที่อาตมาคิดว่าผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่ถึงกับยอมรับการทุจริตเสียทีเดียวนัก ก็เพราะส่วนใหญ่พร้อมจะแจ้งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหากรู้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตามน่าคิดว่า การแจ้งข้อมูลนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการทุจริตนั้น ตนไม่มีส่วนได้รับประโยชน์ แต่หากตนมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากการทุจริตนั้น (แม้จะเป็นทางอ้อม)ก็ยอมรับได้ ดังที่มีเยาวชนจำนวนไม่น้อยให้ความเห็นว่ายอมรับได้หากรัฐบาลทุจริตแล้ว เยาวชนได้รับประโยชน์ อันนี้ก็สอดคล้องกับสองย่อหน้าก่อนที่บอกว่า รัฐบาลที่ไม่ทุจริตไม่มี ดังนั้นเมื่อจะทุจริตก็ขอให้ชาติรุ่งเรือง (หรือให้ผลประโยชน์ตกถึงฉันด้วย)

อาตมาคิดว่า การที่ผู้คนเชื่อว่าไม่มีรัฐบาลใดที่ไม่ทุจริต เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ แต่สิ่งที่เราควรคิดกันก็คือ ทำอย่างไรจึงจะให้มีการทุจริตน้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็มีผลงานทำให้ชาติรุ่งเรืองไปพร้อม ๆ กัน ถ้าเราคิดว่าปล่อยให้นักการเมืองทุจริตต่อไปเถิด เพราะห้ามไม่ได้แล้ว ก็เท่ากับว่าเรายอมจำนนต่อสิ่งไม่ดี อีกทั้งการคาดหวังว่าเขาจะทุจริตก็ได้แต่ขอให้มีผลงานทำให้ชาติรุ่งเรือง ก็เป็นการคาดหวังที่เป็นจริงแทบไม่ได้เลย เพราะการทุจริตทุกวันนี้ไม่ได้โกงแค่ ล้าน ๒ ล้าน แต่โกงกันเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน แล้วชาติจะรุ่งเรืองได้อย่างไรในเมื่อเม็ดเงินสูญหายไปขนาดนี้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved