ปุจฉา-วิสัชนา > เทวดาประจำตัว
กลับหน้าแรก

เทวดาประจำตัว

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 7 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการ พระไพศาล ค่ะ มีข้อสงสัยในความคิดเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ที่มีเทพรักษาในตัว ทำในเมื่อเทพรักษาตัวมาอยู่กับเราแต่มนุษย์เค้ายังมีความริษยา หรืออิจฉากันอยู่ ทั้งที่แท้จริงแล้วในความเป็นเทพนั้นเป็นผู้มีเมตตา ซึ่งต่างจากใจมนุษย์ที่ความริษายานั้นเอาบารมีองค์เทพมีอวดอ้างหรือความรู้สึก อารมณ์มารวมกัน

ประเด็นนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า พุทธศาสนามองว่าเทวดาก็เหมือนมนุษย์ คือส่วนใหญ่เป็นปุถุชน ยังมีกิเลสมากบ้างน้อยบ้าง เทวดาที่ดีก็มี ที่เป็นมิจฉาทิฐิหรืออันธพาลก็มี (เช่นเทวดาที่อยู่ ณ ซุ้มประตูบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เมื่อเห็นท่านยากจนลง ก็มาสั่งสอนให้เลิกถวายทานแก่พระสงฆ์) นอกจากนั้นยังมีเทวดาที่ชอบขัดขวางมนุษย์ไม่ให้เจริญก้าวหน้าในทางธรรม ที่รู้จักกันดีก็คือ "มาร" ซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดของระดับกามาวจร ดังนั้นจึงไม่แปลกหาจะมีเทวดาที่ไปช่วยคนไม่ดี เพราะเป็นเทวดาที่ใฝ่ลาภ เห็นแก่ผลประโยชน์ พูดอีกอย่างก็คือ คนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเทวดา ไม่จำเป็นต้องเป็นคนดี เป็นคนไม่ดีก็มี

เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็คงไขข้อข้องใจของคุณได้ อย่างไรก็ตามความเชื่อที่ว่ามนุษย์มีเทพรักษาตัวนั้น อาตมาไม่พบในพระไตรปิฎก จึงไม่แน่ใจว่าเป็นความเชื่อในพุทธศาสนาและไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือไม่

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved