ปุจฉา-วิสัชนา > เพื่อนที่ดีควรเป็นอย่างไร
กลับหน้าแรก

เพื่อนที่ดีควรเป็นอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 6 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ เพื่อนที่ดีควรเป็นอย่างไรคะ

เพื่อนที่ดี ก็คือมิตรแท้ หรือมิตรที่จริงใจ พุทธศาสนาจำแนกว่ามี ๔ ประเภท คือ มิตรมีอุปการะ มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข มิตรแนะประโยชน์ และมิตรมีน้ำใจ

กล่าวอย่างรวม ๆ ก็คือมิตรที่นอกจากจะมีความรักและความโอบอ้อมอารีต่อกันแล้ว ยังส่งเสริมซึ่งกันและกันให้ตั้งมั่นอยู่ใน คุณงามความดี หรือเจริญก้าวหน้าในทางธรรม เช่นแนะนำส่งเสริมให้ทำความดี และปกป้องให้พ้นจากความชั่ว เมื่อมีอันตรายก็ไม่ละทิ้งกัน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved