ปุจฉา-วิสัชนา > ตายแล้วไปไหน
กลับหน้าแรก

ตายแล้วไปไหน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 31 กรกฎาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ท่านอาจารย์ครับ ท่านพุทธทาสบอกว่านิพพาน คือ ดับทุกข์ ไม่ใช่ว่าตายไม่เกิดอีก ... แต่ถ้าผมจะถามว่า ตายแล้วไปไหนในทัศนะอาจารย์ช่วยชี้แจงให้ด้วครับ..กราบนมัสการ


นิพพานคือการดับกิเลสและกองทุกข์ เมื่อหมดกิเลส ก็ไม่มีเหตุให้ไปเกิดอีก อย่างไรก็ตาม เคยมีคนถามพระพุทธองค์ว่า พระอรหันต์นั้นตายแล้วเกิดหรือไม่เกิด พระพุทธองค์ไม่ตอบตรง ๆคำถามนี้ แต่ตรัสตอบเป็นอุปมาว่า “ถ้ามีเชื้อไฟอยู่ ไฟก็ลุกไหม้ เมื่อเชื้อหมดไป ไฟก็ดับ พระอรหันต์ท่าน “ดับสนิท” เหมือนไฟดับ”

ส่วนปุถุชนหรือคนทั่วไปนั้น เมื่อตายไปแล้ว ก็ยังมีเหตุให้เกิดอีก เพราะยังมี “เชื้อไฟ”อยู่ นั่นคือกิเลสและกรรม แต่ก็ควรเข้าใจว่าที่ไปเกิดนั้น ไม่ใช่คนเดิมไปเกิดใหม่ หากเข้าใจเช่นนั้นก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือเข้าใจว่ามีอัตตาหรือตัวตนที่เที่ยงแท้ เพียงแต่เปลี่ยนจากร่างเก่าไปร่างใหม่เท่านั้น ควรเข้าใจว่าที่ไปเกิดใหม่นั้นไม่ใช่คนเดิมหรือจิตดวงเดิม จะว่าไปแล้วไม่มี “คน”ตั้งแต่แรกแล้ว มีแต่ขันธ์ ๕ ที่เกิดและดับเท่านั้น

ส่วนที่ถามว่าตายแล้วไปไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมที่ทำไว้นั้นเป็นกุศลหรืออกุศล ภพที่รองรับการเกิดนั้นมีตั้งแต่ สวรรค์ มนุษยโลก และอบายภูมิ (นรก ดิรัจฉาน เปรต อสุรกาย)

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved