ปุจฉา-วิสัชนา > ควรสร้างบารมีแบบไหนก่อน
กลับหน้าแรก

ควรสร้างบารมีแบบไหนก่อน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 30 กรกฎาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

แล้วมนุษย์เราควรที่จะแสวงหาบารมีทางโลกหรือทางธรรมก่อนดีครับ

ไม่ทราบว่า "บารมี" ที่คุณถามนั้นหมายถึงอะไร ถ้าหมายถึงอำนาจวาสนา ชื่อเสียงเกียรติยศ หรือทรัพย์สมบัติ อันนี้ก็มีความหมายต่างจากบารมีในพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึง "คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง"(พจนานุกรมพุทธศาสน์ของพระพรหมคุณาภรณ์" บารมีอย่างหลังซึ่งคงตรงกับบารมีทางธรรมที่คุณพูดถึงนั้น ได้แก่ ทาน ศีล ปัญญา วิริยะ ขันติ เมตตา อุเบกขา เป็นต้น เป็นสิ่งที่เราควรทำตลอดเวลาเพราะสามารถให้ความสุขแก่เราได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ส่วนบารมีทางโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เสื่อมสลายหรือถูกแย่งชิงได้ อีกทั้งยังเป็นที่หมายปองของคนอื่น จึงทำให้คุณมีศัตรูโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นจึงเป็นที่มาแห่งความทุกข์ อีกทั้งยังอาจชักนำคุณไปในทางเสื่อมได้เพราะลุ่มหลงในสิ่งนั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่คุณควรปฏิเสธ หากคุณรู้จักใช้หรือเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้อง (เช่นไม่ยึดติดหรือลุ่มหลงมัน) มันก็เป็นโทษน้อย เป็นคุณมาก จะทำเช่นนั้นได้คุณต้องมีธรรมะหรือบารมีในทางพุทธศาสนาอย่างที่ว่า

ถ้าจะตอบคำถามของคุณตรง ๆ ก็อยากจะบอกว่า ควรบำเพ็ญบารมีในทางพุทธศาสนาก่อนเพื่อเป็นเครื่องกำกับบารมีทางโลกให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ก่อทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved