ปุจฉา-วิสัชนา > มีไหม คนที่ไม่มีวันบรรลุธรรมได้
กลับหน้าแรก

มีไหม คนที่ไม่มีวันบรรลุธรรมได้

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 25 กรกฎาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
นมัสการครับ ปทปรมะ = พวกที่ไร้สติปัญญาและยังเป็นมิจฉาทิฏฐิแม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ ทั้งยังขาดศรัทธาปสาทะไร้ซึ่งความเพียรเปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตมยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบาน "บุคคลประเภทนี้จะไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมเลยรึป่าวครับ แม้จะผ่านไปกี่ภพกี่ชาติก็ตาม" บาลีนี้พอดีกระผมอ่านเจอเลยสงสัยครับ
อาตมายังไม่เคยพบข้อความในพระไตรปิฎกที่ว่า ปทปรมะ ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ภพกี่ชาติก็ตาม อันที่จริงแล้วแม้แต่บุคคลที่ทำอนันตริยกรรมหรือกรรมหนัก เช่น ฆ่าพ่อฆ่าแม่ หรือฆ่าพระอรหันต์ ก็ยังสามารถบรรลุธรรมได้ในชาติถัด ๆไป (ตัวอย่างเช่น พระมหาโมคคัลลานะ หรือ นางสามาวดี) เพราะฉะนั้นปทปรมะ ซึ่งคงไม่ได้ทำกรรมหนักขนาดนั้นจึงอยู่ในวิสัยที่จะบรรลุธรรมได้แม้ไม่ใช่ชาตินี้ก็ตาม

ควรกล่าวด้วยว่า ปทปรมะนั้น ความหมายที่แท้จริง พระพรหมคุณาภรณ์ได้อธิบายในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ว่า หมายถึง “ผู้อับปัญญา สอนให้รู้ได้แต่เพียงตัวบทคือพยัญชนะ หรือถ้อยคำ ไม่อาจเข้าใจอรรถคือความหมาย”

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved