ปุจฉา-วิสัชนา > ทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีบารมีทางธรรม
กลับหน้าแรก

ทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีบารมีทางธรรม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 3 กรกฎาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ นู๋ดูละครแล้วเกิดความสงสัยค่ะ ความตอนหนึ่งในละครพูดว่า "ไม่มีบารมีพอที่จะครอบครองได้" นู๋สงสัยว่า "บารมีนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร" เกิดจากการทำสมาธิและสวดมนต์ภาวนา ใช่หรือป่าวคะ ถ้าเช่นนั้น พระสงฆ์ที่ถือพรรษามานาน ก็มีบารมีทุกรูป ใช่หรือไม่คะ ขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะ
คำว่า “บารมี” พุทธศาสนาหมายถึง “คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง” (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ของ พระพรหมคุณาภรณ์) “จุดหมายอันสูงยิ่ง”นั้นก็คือพระนิพพานนั่นเอง บารมีอย่างนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) หรือทาน ศีล ภาวนา (อย่างพระเวสสันดรท่านบำเพ็ญทานบารมีอย่างอุกฤต)

บารมีนั้นจะมีพื้นฐานอยู่ตรงการนึกถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นยิ่งกว่าตนเอง (อันนี้เป็นลักษณะเด่นของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่บำเพ็ญบารมีก่อนบรรลุโพธิญาณ) แต่การเสียสละเพื่อผู้อื่นนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ต้องอาศัยสมาธิและปัญญาด้วย การสวดมนต์เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด

พระภิกษุที่มีพรรษามาก ไม่จำเป็นต้องมีบารมีมากก็ได้ (ถ้าหมายถึงบารมีในพุทธศาสนา) หากท่านไม่ปฏิบัติ ไม่มุ่งมั่นในไตรสิกขา บารมีก็ไม่เกิด แต่ถ้าเป็นบารมีในทางโลก ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง คือ พอบวชนานแล้วก็อาจเป็นที่นับถือศรัทธาของญาติโยม หรือมีบริษัทบริวารมากก็ได้ บารมีในทางโลกนั้น ไม่จำต้องทำความดีก็ได้ แค่มีอำนาจ เงินทอง หรือบริวารมาก ก็ถือว่าเป็น “ผู้มีบารมี” ได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved