ปุจฉา-วิสัชนา > การเมืองเรื่องของเรา
กลับหน้าแรก

การเมืองเรื่องของเรา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 1 กรกฎาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบพระอาจารย์ ครับ เราเป็นประชาชนธรรมดาคนนึงของชาติ เราควรสนใจการเมืองหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องส่วนรวมของชาติ นอกจากเรื่องส่วนตัว หรือควรทำใจอย่างไรในกรณี การคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นผลเสียต่อประชาชนส่วนรวมของชาติ ควรนิ่งเฉย หรือปล่อยให้ไปตามกฏแห่งกรรมของเขาเอง
ไม่ว่าในฐานะชาวพุทธหรือพลเมือง เราควรใส่ใจรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองให้ปกติสุข ไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐบาลหรือผู้ปกครองเท่านั้น เพราะนี้เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของเรา พุทธศาสนาถือว่า “อัตถจริยา” (การขวนขวายช่วยเหลือส่วนรวม หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์)เป็นคุณธรรมข้อหนึ่ง ดังนั้นเมื่อมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้น เช่น การคอร์รัปชั่น เราควรช่วยกันยับยั้ง เพื่อรักษากฎเกณฑ์ หลักการ และความถูกต้องในบ้านเมือง การนิ่งดูดาย (แม้จะอ้างว่าปล่อยให้คนผิดรับกรรมไปเอง) เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการแสดงถึงความไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่มีความกตัญญูต่อบ้านเมือง ในเมื่อเราได้รับประโยชน์จากส่วนรวม ก็ต้องตอบแทนด้วยการช่วยกันดูแลให้บ้านเมืองอยู่ในความปกติสุข ไม่มีการละเมิดกฎหมายของบ้านเมือง
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved