ปุจฉา-วิสัชนา > อย่างไร เรียกว่า มีจิตสาธารณะ
กลับหน้าแรก

อย่างไร เรียกว่า มีจิตสาธารณะ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 25 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการ เรียนถามค่ะ ความหมายของคำว่าจิตสาธารณะ และเด็กที่มีจิตสาธารณะควรมีลักษณะหรือพฤติกรรมอย่างไร จิตสำนึกสาธารณะในทัศนะของอาตมาหมายถึงจิตสำนึกที่ใส่ใจในความเป็นไปของส่วนรวม นับตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมไปถึงระดับโลก ไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นปัญหา แต่ปรารถนาที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ หรือเข้าไปมี่ส่วนร่วมในการกำหนดความเป็นไปของส่วนรวม เพื่อให้มีสภาพที่ดีขึ้น เป็นจิตที่เห็นแก่ตนเองน้อย แต่คำนึงถึงผู้อื่นมาก รวมทั้งมีความเชื่อว่าตนเองสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับส่วนรวมได้ โดยพร้อมจะเชื่อมโยงกับผู้อื่น (ในแนวนอน) เพื่อช่วยกันแก้ไขปรับปรุงส่วนรวม กล่าวโดยย่อคือจิตที่ใส่ใจและแข็งขันในกิจสาธารณะ

เด็กที่มีจิตสาธารณะ ควรมีนิสัยรับผิดชอบต่อส่วนรวม เริ่มตั้งแต่ในบ้าน (เช่น ดูแลรักษาความสะอาดในบ้าน) นอกบ้านหรือละแวกบ้าน (เช่น ช่วยเก็บขยะหรือถุงพลาสติกที่ทำความสกปรกเลอะเทอะ) รวมทั้งช่วยเหลืองานของโรงเรียน ไปจนถึงช่วยดูแลสมบัติสาธารณะหรือทรัพย์สินของส่วนรวม (เช่น แม่น้ำลำคลอง ถนนหนทาง) และช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน เช่น คนแก่ คนพิการ ไม่เอาแต่เรียนหนังสือหรือมัวสนุกสนานเพลิดเพลิน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved