ปุจฉา-วิสัชนา > เห็นสภาวธรรมคืออะไร
กลับหน้าแรก

เห็นสภาวธรรมคืออะไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
เวลาไปปฏิบัติธรรมแล้วสอบอารมณ์พระอาจารย์มักบอกว่าเป็นสภาวธรรมคืออะไรคะ สภาวธรรมมีความหมายกว้าง หมายความถึงอะไรก็ตามที่เกิดกับกายและใจเรา ทั้งบวกและลบ กุศลและอกุศล เป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก กำหนดรู้ หรือเข้าใจ รวมทั้งเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ปกติในการปฏิบัติ ท่านจะแนะนำให้มองสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจ ว่าเป็นสภาวธรรม หรือ ธรรม(เฉย ๆ) ไม่มองว่าเป็น ตัวเราของเรา เช่น เห็นความโกรธ ไม่ใช่มองว่าเราโกรธ

พูดอีกอย่างหนึ่ง การมองเป็นสภาวธรรม ก็คือ การเห็นความ (หรืออาการที่เป็นนามธรรม) แทนที่จะเห็นคน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved