ปุจฉา-วิสัชนา > ปฏิบัติภาวนาต้องมีครูหรือไม่
กลับหน้าแรก

ปฏิบัติภาวนาต้องมีครูหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 20 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
การนั่งสมาธิที่มิได้มีครูหรืออาจารย์สอนปฏิบัติ..โดยฝึกด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือ ทำไมไม่ประสบผลสำเร็จครับ... การนั่งสมาธิหรือการภาวนา ต้องอาศัยการวางใจที่ถูกต้อง จึงจะประสบผล จะวางใจอย่างไร เป็นเรื่องที่บอกได้ยากผ่านตัวหนังสือ แต่ต้องอาศัยการแนะนำเฉพาะตัว เพราะแต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้การมีครูหรืออาจารย์แนะนำจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำสมาธิภาวนา นอกจากการวางใจให้ถูกต้องแล้ว ครูบาอาจารย์ยังมีความสำคัญในแง่กระตุ้นให้เกิดความเพียร ให้กำลังใจในยามท้อแท้ และกระหนาบในยามเกียจคร้าน ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่ากัลยาณมิตรมีความสำคัญมาก เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์หรือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐทีเดียว
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved