ปุจฉา-วิสัชนา > เลี่ยงภาษีผิดศีลไหม
กลับหน้าแรก

เลี่ยงภาษีผิดศีลไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
ขอกราบเรียนพระอาจารย์ครับ มีเพื่อนของผมทำงานอยู่ที่ต่างประเทศ เขาขอให้เจ้านายจ่ายค่าจ้างส่วนหนึ่งเป็นแบบที่เขาไม่ต้องเสียภาษีให้กับ รัฐบาล (หลบเหลี่ยงภาษี) อย่างนี้เพื่อนของผมผิดศีลข้ออทินนาทานหรือเปล่าครับ และขอให้พระอาจารย์ช่วยให้รายละเอียดองค์ประกอบของการผิดศีลข้ออทินนาทาน จะมองว่าเพื่อนของคุณทำผิดศีลข้ออทินนาทานก็ได้ หากถือว่าภาษีที่ควรจะจ่ายนั้นเป็นเงินของรัฐ แต่เพื่อนของคุณกลับเก็บเอาไว้เป็นของตัวเอง เงินส่วนนั้นจึงเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรม มองในแง่นี้การเบียดบังผลประโยชน์ที่ควรตกเป็นของคนอื่นมาเข้ากระเป๋าตนเอง ก็เป็นอทินนาทานเหมือนกัน เช่น การจ่ายค่าจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หรือกดค่าแรงคนงานทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเขาน่าจะได้มากกว่านี้

สำหรับองค์ประกอบของอทินนาทานมี ๕ ประการคือ ๑. วัตถุสิ่งของนั้นมีเจ้าของ ๒. รู้ว่าวัตถุสิ่งของนั้นมีเจ้าของ ๓. มีจิตคิดจะลักทรัพย์ ๔. ทำความเพียรเพื่อลักทรัพย์นั้น ๕. ได้สิ่งของนั้นมาด้วยความเพียรนั้น ๆ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved