ปุจฉา-วิสัชนา > ทางแห่งการดับทุกข์ (โดยย่อ)
กลับหน้าแรก

ทางแห่งการดับทุกข์ (โดยย่อ)

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 11 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพครับ ทางแห่งการดับทุกข์คืออะไรครับ ทางแห่งการดับทุกข์ มีชื่อว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิ ไปสุดที่ สัมมาสมาธิ ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ทั้งอริยมรรคมีองค์ ๘ และไตรสิกขานั้นเป็นหนทางสู่การพ้นทุกข์ เริ่มตั้งแต่ความทุกข์ทางกาย ความทุกข์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้อื่น และที่สำคัญคือความทุกข์ทางใจ

ศีล (หรืออริยมรรค เช่น สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ) นั้นช่วยป้องกันความทุกข์ ๒ ประเภทแรก ปฏิบัติแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่อัตคัดขาดแคลน ไม่หาเรื่องใส่ตัว (เพราะไม่ได้ไปเบียดเบียนใคร) มีครอบครัวที่ผาสุก ส่วนสมาธิและปัญญานั้น ช่วยป้องกันและระงับความทุกข์ทางใจ ซึ่งเกิดจากกิเลสและอวิชชา

สมาธินั้นมุ่งให้ใจสงบ ส่วนปัญญามุ่งให้ใจสว่างจนรู้ชัดว่าไม่มีอะไรยึดถือได้สักอย่าง ทำให้ปล่อยวาง (แต่ยังทำงาน มีความรับผิดชอบ และช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอยู่) ปัญญาทำให้ใจไม่ทุกข์แม้พลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจ หรือประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ เช่น ความแก่ ความเจ็บ และแม้แต่ความตาย ทำให้มีความสุขอยู่ได้ท่ามกลางโลกที่ผันผวนปรวนแปร

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved