ปุจฉา-วิสัชนา > บรรเทาทุกขเวทนาทางกาย
กลับหน้าแรก

บรรเทาทุกขเวทนาทางกาย

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 10 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบพระอาจารย์ ตามที่พระอาจารย์สอนไว้ว่าโดยปรกติ คนเราสุขอยู่แล้วโดยไม่เจ็บป่วยแต่ถ้าจิตตก ขุ่นมัวเนื่องจากกิเลศ อวิชชา ให้บำบัดโดยใช้สติ ไม่กดข่ม แต่ถ้าร่างกายเกิดเจ็บป่วย ได้รับทุกข์เวทนาอย่างมากทางกาย เราควรทำอย่างไรดีครับ กราบ สาธุ อย่างแรกที่ควรทำคือ บรรเทาทุกขเวทนาทางกาย เช่น กินยาระงับปวด นวดประคบ ฯลฯ แต่หากบรรเทาได้ไม่มาก ก็ต้องอาศัยใจช่วยด้วย เช่น การทำสมาธิ โดยน้อมจิตมาอยู่ที่ลมหายใจ จะบริกรรมพุท-โธด้วยก็ได้ นี่เป็นวิธีเบี่ยงเบนจิตออกจากความเจ็บปวด ขณะเดียวกันหากจิตเป็นสมาธิ ก็จะส่งผลให้ความเจ็บปวดลงลงได้ (นักวิทยาศาสตร์พบว่าสารที่หลั่งออกมาขณะจิตเป็นสมาธิ สามารถบรรเทาความปวดได้)

อีกวิธีหนึ่งคือใช้สติ คือดูเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยใจเป็นกลาง แต่ผู้ฝึกใหม่ทำอย่างนั้นได้ยาก สิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าคือ ดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดนั้น เช่น โกรธ ขัดเคือง บ่นก่นด่า ฯลฯ สติจะช่วยทำให้อาการดังกล่าวหายไป เกิดความรู้สึกเป็นกลางต่อเวทนา ซึ่งมีผลให้ความทุกข์ใจลดลง คงเหลือแต่ความทุกข์กาย เรียกว่า กายปวด จิตไม่ปวด

นอกจากนั้นยังมีวิธีอื่นอีก เช่น แผ่เมตตาให้แก่ร่างกายที่กำลังเจ็บปวด ไม่โกรธเคืองเขา รวมทั้งการนึกถึงคนอื่นที่เจ็บปวดมากกว่าเรา เป็นต้น ก็ช่วยให้ความปวดของเรากลายเป็นเรื่องเล็กลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved