ปุจฉา-วิสัชนา > สัจจะ กับ อธิษฐาน จุดต่างคือตรงไหน
กลับหน้าแรก

สัจจะ กับ อธิษฐาน จุดต่างคือตรงไหน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 1 มิถุนายน 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
หลวงพ่อคะ ขอถาม สัจจะ กับ อธิษฐาน จุดต่างคือตรงไหน คะ เมื่อหลวงพ่อเคยบอกว่า แท้จริงแล้ว อธิษฐานคือ การตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งโยมคิดว่า นั่น น่าจะเป็นสัจจะ แต่ทำไมถึงเป็น อธิษฐาน โยมไม่เข้าใจค่ะ
อธิษฐานหมายถึง “ความตั้งใจมั่น การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ความตั้งใจมั่นแน่วแน่ที่จะทำการนั้น ๆ ให้สำเร็จ และมั่นคงแน่วแน่ในทางดำเนินและจุดม่งหมายของตน”(จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ของ พระพรหมคุณาภรณ์) อธิษฐานนั้นเล็งถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะทำตามความตั้งใจนั้น ๆ

ส่วนสัจจะหมายถึง การพูดจริงและทำจริง (คือพูดว่าจะทำอะไร ก็ทำอย่างนั้น รับปากใคร ก็ทำอย่างที่พูด) ในข้อหลังนั้นต่างจากอธิษฐานตรงที่ว่า อธิษฐานเป็นเรื่องของการตั้งใจส่วนตัว นึกไว้ในใจผู้เดียว ไม่ได้พูดหรือรับปากใครว่าจะทำอะไร

อธิษฐานนั้นเป็นบารมีข้อหนึ่งเช่นเดียวกับสัจจะ อย่างไรก็ตามมีธรรมหมวดหนึ่งชื่อ “อธิษฐานธรรม” หมายถึงธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย มี ๔ ประการ สัจจะเป็น ๑ ในนั้น นอกเหนือจาก ปัญญา จาคะ และ อุปสมะ(ความสงบ)

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved