คิดถึงหลวงพ่อ >
คำสอนของหลวงพ่อยังอยู่
กลับหน้าแรก

คำสอนของหลวงพ่อยังอยู่
พระวัฒนชัย กัลยาโณ

หลวงพ่อจากไปเพียงร่างกาย  แต่คำสอนของท่านยังอยู่  ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าผู้ใดอยู่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมจริงๆ คำสอนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง หรือหนังสือต่างๆ ที่เป็นคำสอนของหลวงพ่อก็ยังอยู่ครบ  เราสามารถปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้นเพื่อความพ้นทุกข์ได้ และเมื่อเราทำเช่นนั้น จึงชื่อว่าเราได้แสดงความกตัญญู และทำตามที่ท่านปรารถนาอย่างแท้จริง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved