คิดถึงหลวงพ่อ >
แบบอย่างแห่งชีวิต
กลับหน้าแรก

แบบอย่างแห่งชีวิต
พระตงหมิง ถาวโร

หลวงพ่อเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครู อาจารย์ ทุกสิ่งที่หลวงพ่อได้สอน เทศน์หลังทำวัตรเช้าเย็น และการอยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส หลวงพ่อเป็นแบบอย่างให้ลูกศิษย์ได้เห็นการเป็นสมณะอย่างงดงาม การพูด การเดิน การไป การมา เรียบง่ายแบบธรรมชาติ บางครั้งหลวงพ่อก็นอนตามดิน ตามป่า หลวงพ่อเป็นครูอาจารย์องค์แรก และองค์เดียวของกระผม ตลอดเวลาที่อยู่กับหลวงพ่อ หลวงพ่อก็สอนทุกเรื่อง นอกจากธรรมะแล้ว หลวงพ่อก็สอนการบริหารจัดการภายในวัด การวางจิตวางใจและการปล่อยวาง กระผมได้เรียนรู้กับหลวงพ่อ หลวงพ่อเป็นแบบอย่างดีที่สุด กระผมจะนำไปปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อ ตามแนวทางหลวงพ่อที่วางไว้ให้กระผม
กระผมขอกราบสรีระสังขารหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูง


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved