คิดถึงหลวงพ่อ >
เป็นผู้ดู อย่าเข้าไปเป็น
กลับหน้าแรก

เป็นผู้ดู อย่าเข้าไปเป็น
พระอ๊อด แสนปราชญ์ ปัญฺญาวุฑฺโฒ

ขอกราบบูชาหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ  แม้หลวงพ่อได้ละสังขารไปแล้ว แต่คุณงามความดีที่หลวงพ่อได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิต ไม่อาจจะสูญหายตายจากไปด้วย คุณงามความดีของหลวงพ่อเกินกว่าที่จะบรรยายถ่ายทอดออกมาให้ครบถ้วนได้

แต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นผู้ได้ยินได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อ มาตั้งแต่ก่อนบวช จนกระทั่งได้บวชมาจนถึงขณะนี้  หลวงพ่อได้บอกวิชากรรมฐานอันสำคัญเพื่อให้ไปทำ คือสร้างความรู้สึกตัว โดยหลวงพ่อบอกว่าการฟังธรรม ไม่ใช่ฟังเอาไปจำ แต่ฟังเพื่อให้ไปทำ และเมื่อได้ทำแล้ว จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนจากหลงเป็นรู้ จากทุกข์เป็นไม่ทุกข์ จากโกรธเป็นไม่โกรธ จากตายเป็นไม่ตาย เป็นต้น หรือบางครั้งหลวงพ่อบอกว่า ถ้ามีสติหรือรู้สึกตัว จะไม่ทำความชั่ว มีสติจะทำความดี มีสติจะทำให้จิตบริสุทธิ์ เหล่านี้เป็นต้น

คำสอนของหลวงพ่อล้วนแต่เป็นแก่นของธรรมะ ลัด ๆ สั้น ๆ ไม่ยุ่งยาก เพราะเข้าถึงสภาวะอย่างตรงไปตรงมา อย่างซื่อ ๆ ไม่ต้องคิดให้เปลืองสมอง มีแต่สักแต่รู้ รู้กายก็สักแต่ว่ากาย รู้เวทนาก็สักแต่เวทนา รู้จิตก็สักแต่ว่าจิต รู้ธรรมก็สักแต่ว่าธรรม รู้แล้วก็ผ่านไป ผ่านไป

ด้วยคำสอนของหลวงพ่อที่มีแต่แก่น เมื่อได้ยินได้ฟังบ่อย ๆ ประกอบกับได้ปฏิบัติตาม โดยเฉพาะที่หลวงพ่อสอนว่า การปฏิบัติให้เป็นผู้ดู แต่อย่าเข้าไปเป็นผู้เป็นนั้น ถ้อยคำนี้ถือว่าสุดยอดทีเดียว เพราะหากเมื่อใดเห็นทุกข์ ก็จะพ้นจากทุกข์ เห็นสุขก็จะพ้นจากสุข เห็นโกรธก็จะพ้นจากโกรธ เห็นแก่ก็จะพ้นจากแก่ เห็นตายก็จะพ้นจากตาย ด้วยการรู้ตามตามที่หลวงพ่อสอน ทำให้เห็นตัวเองว่า จิตเปลี่ยนได้จริง ตามสติปัญญา ตามสมควรแก่การปฏิบัติ

ในโอกาสนี้จึงขอจึงขอกราบบูชาคุณหลวงพ่อ ที่ได้ให้คำแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตา ทำให้มีความมั่นใจอย่างสูงสุดว่า คำสอนของหลวงพ่อไม่ผิดทางอย่างแน่นอน เพราะหลวงพ่อได้ปฏิบัติจนได้รับผลมาแล้ว โดยหลวงพ่อได้ยืนยันแล้วยืนยันอีกว่า หลวงพ่อ “ไม่มี ไม่เป็นอะไร อะไร กับอะไร  อะไร” จนนาทีสุดท้าย


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved