คิดถึงหลวงพ่อ >
หลวงพ่อสอนให้เป็นผู้เห็น
กลับหน้าแรก

หลวงพ่อสอนให้เป็นผู้เห็น
นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์

หลวงพ่อทำให้ดูมาตลอด ท่านมีเมตตาจิตที่ทรงพลัง เป็นกำลังใจที่รับสัมผัสได้  ท่านให้โอกาสทุกคนได้เข้าถึงธรรม ให้โอกาสคนมีทุกข์ได้มาเยียวยา ให้โอกาสผู้หญิงได้มาบวชมาพักเพื่อภาวนา วัดป่าสุคะโตจึงมีชีวิตที่หลากหลายมารวมกันอยู่ ไม่เฉพาะแต่นักบวช พระ แม่ชี ยังมีฆราวาสทั้งใกล้ไกล วัดจึงเหมือนบ้านหลังที่ ๒ หรือกลายเป็นหลังสำคัญของชีวิตสำหรับบางคน เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ที่มีหลวงพ่อเป็นศูนย์รวมใจ

เสน่ห์ของวัดไม่เป็นแค่แหล่งธรรมเท่านั้น แต่ยังมีพระเป็นครูผู้สอนผู้เตือน มีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ดูแลเกื้อกูลเอื้อในการปฏิบัติธรรม เป็นชุมชนที่สงบ สันติสุข และความอ่อนน้อมถ่อมตน สมถะเรียบง่าย ติดดินและมีวิถีธรรมชาติ รักษาป่าและสิ่งแวดล้อม ซึ่งวัดก็ดูจะซึมซับบุคลิกของหลวงพ่อไปไม่น้อย

เห็นหลวงพ่ออย่างไรเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว หลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้น  หลวงพ่อสอนจวบจนวาระสุดท้าย  นี่กระมังที่เป็นวิธีสอนของหลวงพ่อคำเขียนที่สอนเรามาตลอด คือการเป็นผู้เห็น    


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved