คิดถึงหลวงพ่อ >
หลวงพ่อสอนเรื่องความรัก ความเมตตา
กลับหน้าแรก

หลวงพ่อสอนเรื่องความรัก ความเมตตา
ชัยยศ  จิรพฤกษ์ภิญโญ

เมื่อ ๒ ปีก่อน ในวันสุดท้ายของการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดป่า     มหาวัน เครือข่ายพุทธิกามีโอกาสได้ฟังธรรม ช่วงกราบลาก็ได้มีโอกาสถ่ายรูปหมู่  ผู้เขียนได้รับโอกาสที่ดีมีโอกาสนั่งใกล้ๆ หลวงพ่อ หลวงพ่อลูบแผ่นหลังของผู้เขียนไปมา การได้มีโอกาสได้รับสัมผัสความรักจากครูบาอาจารย์ครั้งนี้ สำหรับผู้เขียนถือเป็นของขวัญ ความรัก ความเมตตาอย่างสุดวิเศษ สิ่งสำคัญคือการได้พลิกเปลี่ยนมุมมองต่อความรักแบบไม่มีเงื่อนไขชนิดกลับหลังหัน 

หลายคนเข้าใจว่าความรักแบบไม่มีเงื่อนไข คือความรักที่ฝ่ายหนึ่งอาจมาจากพ่อแม่หรือคนรัก ครูอาจารย์มีความรักอย่างเต็มที่ เสียสละเพื่อลูก เพื่อคนรัก เพื่อลูกศิษย์อย่างเต็มที่ไร้เงื่อนไข โดยไม่ใส่ใจว่าอีกฝ่ายจะเป็นอะไรหรืออย่างไร หลายคนจึงมักรอคอยและคาดหวังความรักชนิดนี้จากพ่อแม่ คนรัก หรือครูอาจารย์ด้วยการเรียกร้อง แต่เหตุการณ์ที่ผู้เขียนได้รับสัมผัสจากหลวงพ่อทำให้ผู้เขียนตระหนักว่า “ความรัก ความเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขนั้น แท้จริงมีอยู่และดำรงอยู่แล้ว และความรักชนิดนี้ก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเลือกให้กับใคร มากน้อยแค่ไหน เราเป็นแค่ชีวิต ส่วนเสี้ยวของระบบความสัมพันธ์ที่ดำรงอยู่ ผ่านมาและก็ผ่านไป” ความรัก ความเมตตาจากหลวงพ่อ ที่ส่งผ่านสัมผัสแผ่นหลังขณะนั้น แท้จริงหลวงพ่อก็มีให้กับทุกคน หาก ณ จังหวะเวลาขณะนั้น คนอื่นมาอยู่ก็จะได้รับสัมผัสความรักนั้นจากหลวงพ่อเช่นกัน

ทำให้ผู้เขียนพบว่า ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขแท้จริงมีอยู่และดำรงอยู่ ต้นกำเนิดอาจไม่ได้มาจากบุคคล แต่มาจากคุณความดีที่ดำรงอยู่ในตัวบุคคล ในระบบความสัมพันธ์ ในธรรมชาติ และไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่าผู้รับจะเป็นใคร หรืออะไร อย่างไร แต่เป็นเรื่องของระบบความสัมพันธ์ ธรรมจัดสรรที่เป็นไปตามเหตุ และปัจจัยโดยไม่มีการบังคับกฎเกณท์

บทเรียนล้ำค่าทำให้ผู้เขียนได้เข้าใจถ่องแท้ถึงธรรมชาติจริยาวัตรของหลวงพ่อที่สำคัญอีกประการด้วย คือ “ความอ่อนน้อมถ่อมตน” เราแต่ละคนเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเล็กๆ เท่านั้นในระบบความสัมพันธ์

กราบระลึกถึงหลวงพ่อ ผ่านบทเรียนชีวิต คำสอน แบบอย่างคุณงามความดีของการดำเนินชีวิตของหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ และการมีความรู้สึกตัวเป็นเครื่องดำรงและอยู่รอดของชีวิต
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved