กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ยกภูเขาออกจากใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ยกภูเขาออกจากใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ bysy-day
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๖

 

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ นำมาจาก“ปุจฉา-วิสัชนา” ซึ่งเป็น “คอลัมน์ประจำ” ในเฟซบุ๊คพระไพศาล วิสาโล (www.facebook.com/visalo) ซึ่งริเริ่มโดยกัลยาณมิตรผู้หนึ่งเมื่อสองปีที่แล้ว  ในเวลาต่อมาก็ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วไป  มีผู้ติดตามอ่านอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งต่อหรือแนะนำไปยังมิตรสหาย  ผลสืบเนื่องประการหนึ่งก็คือ มีผู้ส่งคำถามมาอย่างต่อเนื่อง และนับวันจะมีมากขึ้น  แต่เดิมคำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมในพุทธศาสนา  ต่อมาก็มีข้อสงสัยว่าพฤติกรรมอย่างใดที่เรียกว่าบาปหรือผิดศีล  ทำอย่างไรจึงจะได้บุญ  แต่ระยะหลังน่าสังเกตว่าคำถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ทั้งกับคนในครอบครัว คู่รัก และเพื่อนร่วมงาน จะเรียกว่าเป็นปัญหาชีวิตก็ว่าได้

ปัญหาเหล่านี้ แม้บางท่านจะมองว่าเป็นเรื่องไกลวัด  แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ไกลจากเรื่องธรรมะ  เพราะธรรมะนั้นเป็นเรื่องของวิถีชีวิต  ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตที่ดีงามและผาสุก จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอาศัยธรรมะ  ในการตอบคำถามเหล่านี้ ข้าพเจ้าเห็นเป็นโอกาสที่จะชี้ให้ผู้คนเห็นความสำคัญของธรรมะ และนำธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งในความสัมพันธ์กับผู้คน ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดความขัดแย้งไปได้มาก  สิ่งที่ข้าพเจ้าเน้นก็คือ นอกจากการวางใจให้ถูกต้อง (หรือ “ทำจิต”)แล้ว  การปฏิบัติต่อกันด้วยดี รวมทั้งการจัดการกับปัจจัยภายนอกอย่างถูกกรณี (หรือ “ทำกิจ”) ก็มีความสำคัญเช่นกัน   ทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมไม่เพียงพอ

ก่อนหน้านี้เคยมีการรวม “ปุจฉา-วิสัชนา”บางตอนมารวมพิมพ์เป็นเล่มแล้วจำนวนสองเล่ม  อย่างไรก็ตามสำนักพิมพ์ busy day เห็นว่า ยังมี “ปุจฉา-วิสัชนา” อีกหลายตอนที่สมควรเผยแพร่ในวงกว้าง จึงได้คัดเลือกมาพิมพ์เป็นเล่ม  โดยตั้งชื่อว่า “ยกภูเขาออกจากใจ”  ข้าพเจ้าขออนุโมทนาด้วย และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยยกภูเขาออกจากใจของผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย

พระไพศาล วิสาโล
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved