กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ทุกข์จากปัญหา สุขจากปัญญา
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ทุกข์จากปัญหา สุขจากปัญญา

โดยพระไพศาล วิสาโล
ISBN 9786167134888
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๕
สำนักพิมพ์ สุขสว่าง

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

คำถามและคำตอบในหนังสือเล่มนี้ มีที่มาจาก Facebook ในหน้าแฟนเพจที่ใช้ชื่อว่า “ พระไพศาล วิสาโล -Phra Paisal Visalo” ซึ่งมิตรผู้หนึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่ธรรมที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของคนสมัยใหม่ นอกจากคำสอนของครูบาอาจารย์เช่น ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ หลวงพ่อชา สุภัทโท และข้อเขียนของข้าพเจ้าแล้ว ยังมี “ปุจฉา-วิสัชนา” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้อ่านส่งคำถามและข้อสงสัย จากนั้นก็มีการรวบรวมและคัดเลือกมาให้ข้าพเจ้าตอบ คำถามนั้นมีมากมายหลายประเภท มีทั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา และปัญหาชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ที่มีไม่น้อยก็คือข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนว่าเป็นบุญหรือบาป ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่

คำถามเหล่านี้ไม่ใช่ข้อสงสัยในใจของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นเรื่องคาใจของคนจำนวนไม่น้อย จะเรียกว่าเป็นปัญหาร่วมสมัยก็ได้ สำนักพิมพ์สุขสว่างเห็นว่า คำตอบของข้าพเจ้านั้นมีประโยชน์ที่ควรเผยแพร่ให้กว้างขวาง ไม่ควรจำกัดแต่เฉพาะผู้อ่าน facebook หรือเข้าถึงสื่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น จึงได้คัดเลือกปุจฉา-วิสัชนา เหล่านี้มารวมพิมพ์เป็นหนังสือ โดยเล่มที่ท่านถืออยู่นี้เป็นเล่มที่สอง คำตอบเหล่านี้มีบางส่วนที่ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อพิมพ์ในหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ทุกวันพระ

ขอขอบคุณคุณสุวรรณา ตปนียากรกช ที่เป็นบรรณาธิการให้แก่หนังสือเล่มนี้ ตลอดจนประสานงานในการจัดทำต้นฉบับจนสำเร็จด้วยดี สำหรับผู้ที่สนใจปุจฉา-วิสัชนาที่นอกเหนือไปจากนี้ สามารถอ่านได้ที่ facebook.com/visalo

พระไพศาล วิสาโล
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved