กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > สุขใจในนาคร
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

สุขใจในนาคร
ศิลปะแห่งการอยู่เมืองใหญ่อย่างมีความสุข

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๕
สำนักพิมพ์ เคล็ดไทย 2008

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

"สุขใจในนาคร" เดิมเป็นชื่อคอลัมน์ที่ข้าพเจ้าเขียนเป็นประจำให้แก่เพื่อนธรรมชาติ อันเป็นวารสารรายสามเดือนของโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๖ ต่อมาได้มีการตีพิมพ์รวมเล่มเมื่อปี ๒๕๓๘ คำปรารภในการตีพิมพ์ครั้งนั้นได้กล่าวถึงที่มาของข้อเขียนชุดนี้ว่า

"ในโลกที่เศรษฐกิจเข้ามาครอบคลุมแทบทุกส่วนของชีวิต ผู้คนอาจมองไม่เห็นทางเลือกที่ดีไปกว่าการอยู่ในมหานาคร (ตลอดจนเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ ซึ่งกำลังตามรอยกรุงเทพ ฯ มากขึ้นทุกที) แม้นั่นจะหมายถึงการยอมให้คุณภาพชีวิตถูกกัดกร่อนลงไปเรื่อย ๆ

"อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามลพิษตามท้องถนนอาจทำให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมลงไป แต่วิถีชีวิตในเมืองก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องบีบคั้นบั่นทอนเราให้เป็นทุกข์เสมอไป การวางจิตวางใจอย่างถูกต้อง ดำเนินชีวิตอย่างสมดุล มีมุมมองที่แยบคายและเป็นกุศล อาจช่วยให้เรามีชีวิตที่ผาสุกได้ในท่ามกลางมหานครอันเร่งรีบและเร่าร้อน การพากรุงเทพ ฯ ให้พ้นจากวิกฤตเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน แต่ขณะเดียวกันการประคองจิตให้เป็นสุขอยู่ได้ในสภาวะที่บีบคั้นก็มีความสำคัญไม่น้อย

"การดำรงชีวิตอย่างผาสุกในเมืองนั้นทำได้หลายวิธี ผู้รู้ทางด้านนี้ก็มีอยู่มากมาย สุขใจในนาคร เป็นเพียงแต่เสนออีกแนวทางหนึ่งเท่านั้น จากมุมมองของคนที่เกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานคร แม้เวลานี้จะมิได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพ ฯ แล้ว แต่ก็มักมีเหตุให้ต้องมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวกรุงเทพ ฯ อยู่เนือง ๆ ข้อคิดเห็นในหนังสือเล่มนี้จึงยังคงพอมีประโยชน์อยู่บ้าง อย่างน้อยก็ควรค่าแก่การทดลองกระมัง"

บัดนี้กาลเวลาได้ผ่านมาถึง ๑๗ ปี แม้กรุงเทพ ฯ จะมีความแออัดและอลหม่านมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เหลือวิสัยที่เราจะสามารถรักษาใจให้เป็นสุขได้ในมหานครแห่งนี้ จะว่าไปแล้วกลับมีความจำเป็นมากขึ้นด้วยซ้ำที่เราจะต้องดูแลจิตใจของเราให้ดีเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์ไปตามสภาพแวดล้อม คงเพราะเหตุนี้สำนักพิมพ์เคล็ดไทยจึงมีความประสงค์ที่จะพิมพ์หนังสือเล่มนี้อีกครั้ง

ในการตีพิมพ์ครั้งนี้นอกจากการปรับเปลี่ยนชื่อบทความบางบทแล้ว ผู้จัดพิมพ์ยังได้ขอเพิ่มบทความสองชิ้นของผู้เขียน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาอุทกภัยที่เพิ่งเกิดขึ้น เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมตัวเตรียมใจหากเกิดอุทกภัยครั้งต่อไป เพราะนอกจากรถติดและอากาศเป็นพิษแล้ว ดูเหมือนว่าน้ำท่วมกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนกรุงเทพ ฯ อย่างหนีได้ยาก

ขอขอบคุณคุณอรรฆพันธ์ อภิรักษ์พงศ์ ที่ดำเนินการให้หนังสือเล่มนี้ได้รับการพิมพ์ซ้ำจนสำเร็จเป็นรูปเล่มดังที่เห็น

พระไพศาล วิสาโล
๑ มกราคม ๒๕๕๕

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved