กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียนร่วม > ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียนร่วม

ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่

ISBN 974-7233-34-7
โดย พระไพศาล วิสาโล
      สุลักษณ์ ศิวรักษ์
      นิธิ เอียวศรีวงศ์
      พรทิพย์ โรจนสุนันท์
      เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย

พิมพ์ครั้งที่ สิงหาคม ๒๕๔๕


เราต้องเรียนรู้ธรรมชาติ
ทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรม
ถึงที่สุดแล้วความตายก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิต
เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ในภพหน้า
ในแง่นี้ชีวิตและความตายจึงเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
ไม่ได้จบแค่ความตาย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved