กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > สืบสานพระราชปณิธาน
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

สืบสานพระราชปณิธาน
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๑
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
ดาวโหลดหนังสือ

คำปรารภ

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชาติไทย เพราะทรงเป็นสดมภ์หลักของแผ่นดิน และทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของพสกนิกรในชาติมาช้านาน   แต่แม้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้ว  น้ำพระทัยและคุณงามความดีของพระองค์ก็ยังประทับแน่นในใจของพสกนิกรทั้งหลาย  เมื่อใดที่เราระลึกถึงน้ำพระทัยและคุณงามความดีของพระองค์ ก็ขอให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติด้วยความวิริยะอุตสาหะ แม้มีอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตาม ให้สมกับเป็นพสกนิกรที่ดีของพระองค์

หนังสือเล่มเล็กนี้มีที่มาจากการแสดงธรรมของข้าพเจ้าในวาระครบสองปีแห่งการเสด็จสวรรคตของพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าสุคะโต   ต่อมาคุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์แห่งชมรมกัลยาณธรรมเห็นว่าคำบรรยายดังกล่าวมีประโยชน์ น่าเผยแพร่แก่สาธารณชนวงกว้าง จึงขออนุญาตพิมพ์เป็นหนังสือ โดยเปลี่ยนชื่อคำบรรยายจาก “คุณค่าและความหมายของวันสวรรคต” เป็น “สืบสานพระราชปณิธาน” เพื่อแจกเป็นธรรมทานในโอกาสขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้ายินดีอนุญาต และขออนุโมทนาในกุศลจริยาดังกล่าว  

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจในการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินและนำมาซึ่งประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ดังที่ทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นแบบอย่างตลอดชีวิตของพระองค์

พระไพศาล วิสาโล
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved