กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > สงบจิต สว่างใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

สงบจิต สว่างใจ

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๗
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ สงบจิตสว่างใจ

คำปรารภ

คุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรมกัลยาณธรรม  แจ้งความประสงค์ขอตีพิมพ์หนังสือเรื่อง “สงบจิต สว่างใจ” เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน  อาตมายินดีอนุญาตและขออนุโมทนาในกุศลจริยาดังกล่าว

หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากการบรรยายธรรมหลังทำวัตรเช้าและเย็นแก่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลยที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาจิตที่วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิเมื่อปี ๒๕๕๐  ต่อมาได้มีการนำคำบรรยายธรรมดังกล่าวมีตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจในปีถัดมา
 
การบรรยายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น การเจริญสติ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และกระบวนการกลุ่ม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการรู้จักตนเองในมิติที่ลึกซึ้งขึ้น จนเข้าใจที่มาแห่งความทุกข์ และสามารถแก้ทุกข์ให้แก่ตนเองได้  รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  กิจกรรมเหล่านี้บางส่วนข้าพเจ้าได้เอ่ยถึงอย่างสั้น ๆ ในคำบรรยาย ซึ่งผู้ที่ไม่ได้ร่วมอบรมอาจจะไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร  แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการทำความเข้าใจกับคำบรรยายดังกล่าว

สงบจิต สว่างใจนั้น เป็นจุดหมายของการฝึกฝนตนในพุทธศาสนา อันนำไปสู่ความสุขที่แท้   หากจิตไม่สงบ ใจไม่สว่าง ก็ยากที่จะพบกับความสุขที่แท้ได้  แม้มีเงินทองมากมาย มีอำนาจมหาศาล ก็พบได้แต่ความสุขชั่วคราว ซึ่งเจือไปด้วยโทษ สามารถทำร้ายตนเองและคนรอบข้างได้   ผู้ที่ปรารถนาความสุขที่แท้ จึงควรฝึกฝนตนให้เกิดความสงบและสว่างในจิตใจ  สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ จิตที่เปี่ยมด้วยเมตตา พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น  ความสุขชนิดนี้จึงก่อเกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

ในการตีพิมพ์ครั้งนี้ คุณ "หอยทากตัวนั้น" กรุณาทำภาพประกอบ ช่วยให้หนังสือน่าอ่านมากขึ้น ส่วนการจัดพิมพ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทอมรินทร์  ข้าพเจ้าขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดกำลังใจและแนวทางในการฝึกฝนตนจนสัมผัสได้ถึงภาวะสงบจิต สว่างใจ

พระไพศาล วิสาโล
วันมหาปวารณา
๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved