กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > รุ่งอรุณที่สุคะโต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

รุ่งอรุณที่สุคะโต

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๖
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

รุ่งอรุณที่สุคะโต  พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๖ เพื่อแจกเป็นธรรมทานในงานทอดผ้าป่าของคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนรุ่งอรุณ ณ วัดป่าสุคะโต  หลังจากนั้นไม่นานได้มีการตีพิมพ์ซ้ำอีกครั้ง แล้วก็ขาดช่วงไป  บัดนี้คุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรมกัลยาณธรรม แจ้งความประสงค์ขอพิมพ์ซ้ำ ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความเต็มใจ

หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากคำบรรยายรับอรุณหลังจากทำวัตรเช้าในช่วงเข้าพรรษาปี ๒๕๔๕   หลายบทเป็นคำบรรยายให้แก่คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนรุ่งอรุณ จึงให้ชื่อว่า รุ่งอรุณที่สุคะโต  มองให้กว้างออกไป คำว่า “รุ่งอรุณ” ยังมีความหมายงดงามในทางธรรม บ่งบอกถึงสภาวะหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสว่างไสวทางปัญญา ดังพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า โยนิโสมนสิการ และ กัลยาณมิตร  เป็นบุพนิมิตหรือรุ่งอรุณแห่งวิถีชีวิตที่ดีงาม อันได้แก่อริยมรรคอันมีสัมมาทิฐิเป็นตัวนำ  ดังนั้นบุคคลที่หวังชีวิตที่ดีงาม จึงพึงให้ความสำคัญแก่ โยนิโสมนสิการ และ กัลยาณมิตร 

ที่ควรกล่าวถึงในที่นี้ก็คือ รุ่งอรุณที่สุคะโต เป็นหนังสือรวมคำบรรยายเล่มแรกของข้าพเจ้า ก่อนที่จะมีตามมาอีกหลายเล่มในช่วงสิบปีที่ผ่านมา  สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับงานเขียนหรือคำบรรยายของข้าพเจ้า หนังสือเล่มนี้คงไม่มีอะไรใหม่  แต่ก็หวังว่าจะเป็นกัลยาณมิตรหรือช่วยเสริมสร้างโยนิโสมนิสการแก่ผู้อ่านบ้างตามสมควร

ในการจัดพิมพ์ครั้งใหม่นี้ ชมรมกัลยาณธรรมได้จัดทำรูปเล่มอย่างสวยงามน่าอ่าน  จึงขอขอบคุณมา ณ  ที่นี้ พร้อมกันนั้นก็ขออนุโมทนาคุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ และชาวชมรมกัลยาณธรรมที่บำเพ็ญธรรมทานมาอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมสัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

พระไพศาล วิสาโล
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved