กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > รู้ ตื่น เบิกบาน
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

รู้ ตื่น เบิกบาน

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
ISBN 9786165151030

แบ่งปันบน facebook Share

 

 

คำปรารภ

ในยามหลับ เรามักถลำเข้าไปในโลกแห่งความฝันที่ผันผวน ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้าย อารมณ์ความรู้สึกย่อมขึ้นลงและฟูแฟบไปตามอำนาจของความฝันเหล่านั้น ไม่อาจรักษาใจให้ปกติ หรือทำอะไรกับความฝันเหล่านั้นได้เลย

แต่ในยามตื่น ใช่หรือไม่ว่าบ่อยครั้งเราก็ตกอยู่ในอำนาจของความคิดฟุ้งซ่าน จิตใจผันผวนปรวนแปรไม่น้อยกว่ายามหลับ กล่าวได้ว่าสำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว ทั้งยามหลับและตามตื่นดูจะไม่ต่างกัน เพราะกลางคืนฝัน ส่วนกลางวันก็ฟุ้ง

จะมีประโยชน์อะไร หากว่าในยามตื่น เรายังคงอยู่ในโลกแห่งความคิดปรุงแต่ง ไม่เปิดใจรับรู้โลกแห่งความจริงที่รายล้อม วันเวลาจะมีความหมายอะไร หากเราตื่นแต่กาย ส่วนใจนั้นเหมือนคนหลับใหล จมอยู่ในความฝัน ระหกระเหินอยู่ในอดีตกับอนาคต ไม่ตระหนักรู้ถึงความจริงในปัจจุบันขณะ

เราไม่สามารถเป็นอิสระจากอำนาจของความคิดปรุงแต่งได้เลย จนกว่าจะเกิด “ความรู้สึกตัว” ความรู้สึกตัวทำให้เราตื่นอย่างแท้จริง ลำพังแค่ฟื้นจากความสลบไสลหรือลืมตาขึ้นเมื่อตื่นนอน ยังไม่ทำให้เรามีความรู้สึกตัวได้อย่างแท้จริง ต่อเมื่อเรามีสติ พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบัน หรืออยู่กับเนื้อตัว ความรู้สึกตัวที่แท้จริงจึงจะบังเกิดขึ้น สามารถรับรู้ความจริงอย่างชัดเจนทั้งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าและทั้งที่เกิดกับกายและใจ

ความรู้สึกตัวทำให้เราไม่ถลำเข้าไปในความคิด ไม่เผลอจมอยู่ในอารมณ์อกุศล ไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งเร้าภายนอก ปล่อยวางอดีตและไม่กังวลกับอนาคต จึงทำให้จิตใจโปร่งเบาและเบิกบาน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ทำงานหนักได้อย่างไม่รู้สึกท้อแท้ อีกทั้งยังเอื้อให้จิตใจสามารถเพ่งพินิจสรรพสิ่งด้วยใจที่เป็นกลาง จนสามารถหยั่งเห็นความจริงที่ลึกซึ้ง ปัญญาที่เกิดขึ้นนี้สามารถปลดเปลื้องจิตใจให้เป็นอิสระจากกองทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง

สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะปลุกใจของตนให้ตื่นรู้และพบกับความเบิกบานโดยไม่ต้องหลีกลี้หนีโลก คำบรรยาย ๖ บทในหนังสือเล่มนี้คงจะช่วยให้เห็นแนวทางได้บ้าง ขออนุโมทนาคุณฐิตกานต์ ธนาโอฬาร แห่งสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ที่คัดเลือกคำบรรยายดังกล่าวมาพิมพ์เป็นเล่ม หวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ตามสมควร

พระไพศาล วิสาโล
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved