กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > รำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

รำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย วัดป่าสุคะโต วัดภูเขาทอง วัดป่ามหาวัน
พิมพ์ครั้งที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

คำปรารภ

เป็นทั้งโชคและบุญกุศลอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้ามีโอกาสพานพบครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐหลายท่าน  แต่ไม่มีท่านใดที่ข้าพเจ้าได้อยู่ใกล้ชิดอย่างยาวนานเท่าหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ   หลังจากอุปสมบทได้ไม่นาน ข้าพเจ้าก็ได้มาอยู่ในความดูแลของท่านโดยตลอด  แม้ในช่วงที่ข้าพเจ้าอยู่ภูหลง   ร่มเงาแห่งเมตตาธรรมของท่านก็ยังปกแผ่ไปถึง    ชีวิตและคำสอนของท่านมีอิทธิพลต่อเส้นทางชีวิตของข้าพเจ้ามิใช่น้อย   หากมิได้มาเป็นศิษย์ของท่าน ก็น่าสงสัยว่าข้าพเจ้าจะยังมีความยินดีในเพศบรรพชิตจนถึงทุกวันนี้หรือไม่

หลวงพ่อเป็นพระผู้ใหญ่ที่ดูเรียบ ๆ  ธรรมดา  ไม่ค่อยแสดงตัว   แต่ใครที่ได้อยู่ใกล้ ย่อมรู้สึกได้ถึงความสงบเย็นอันเกิดจากเมตตาของท่าน   และหากได้ฟังคำสอนของท่าน ก็จะรู้ได้ถึงปัญญาอันลุ่มลึกของท่าน   แม้บางครั้งจะไม่ค่อยเข้าใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไป มีประสบการณ์ทางโลกและทางธรรมมากขึ้น ก็จะกระจ่างในคำสอนของท่าน ซึ่งสามารถช่วยแก้ทุกข์ให้แก่ตนเองได้เป็นอย่างดี

หนังสือเล่มนี้เคยตีพิมพ์ครั้งแรกในงานปลงสรีระของหลวงพ่อเมื่อปี ๒๕๕๗    ต่อมาได้พิมพ์ครั้งที่สองในปีถัดมาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อ (๑๒ สิงหาคม) และในวันครบรอบปีแห่งการมรณภาพของท่าน (๒๓ สิงหาคม) โดยได้รวบรวมข้อเขียนใหม่ ๆ รวมทั้งคำบรรยายของข้าพเจ้าในช่วงที่จัดงานละสังขารจนถึงวันปลงสรีระของท่าน      ในการพิมพ์ครั้งที่สาม ซึ่งจัดทำขึ้นในวาระครบรอบ ๘๐ ปีแห่งชาตกาลของหลวงพ่อคำเขียน ข้าพเจ้าได้เพิ่มข้อเขียนและคำบรรยายอีก ๖ บท ทำให้มีเนื้อหาเพิ่มขึ้นจากการพิมพ์ครั้งแรกหลายเท่าตัว   

ขอขอบคุณคุณสมจิตร แซ่เตียว และคุณสุดารัตน์ แก้วแท้ ที่ช่วยจัดทำรูปเล่มและดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ในทุกขั้นตอนจนสำเร็จเสร็จสิ้น  หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้ศิษยานุศิษย์ได้ตระหนักว่าหลวงพ่อนั้นจากไปแต่ตัว แต่คำสอนของท่านยังคงอยู่เพื่อส่องสว่างนำทางชีวิตของเราสู่ความพ้นทุกข์   นี้แหละคือความหมายอันทรงคุณค่าอย่างยิ่งแห่งการเป็นศิษย์ของหลวงพ่อ

พระไพศาล วิสาโล
อาสาฬหปุณมี
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved