กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เพื่อนร่วมโลก
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

เพื่อนร่วมโลก

โดยพระไพศาล วิสาโลและ "สมควร ใฝ่งามดี"
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๖
สำนักพิมพ์ สารคดี

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

อนุรักษ์  เป็นชื่อจดหมายข่าวรายเดือนที่ข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ ได้ช่วยกันจัดทำขึ้นระหว่างปี ๒๕๓๖-๒๕๔๒ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติจากมุมมองของพุทธศาสนา  นอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  แต่ละเดือนยังมีบทความว่าด้วยธรรมะกับธรรมชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวงการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ริเริ่มโดยพระสงฆ์

คอลัมน์หนึ่งที่อยู่คู่กับอนุรักษ์ ตั้งแต่ปีแรกจนปีสุดท้าย คือ “ร่วมโลกเดียวกัน”  ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ตั้งแต่แบคทีเรียไปจนถึงช้าง ทั้งในแง่ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และโลกที่เราอาศัย และในแง่ที่บ่งชี้ถึงความมีสติปัญญาและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล   อันเป็นคุณสมบัติที่ครั้งหนึ่งเราเคยคิดว่าเป็นของมนุษย์เท่านั้น  แต่อันที่จริงแล้วก็มีอยู่ในสัตว์ด้วยเช่นกันแม้ในระดับที่น้อยกว่าก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้บางส่วนข้าพเจ้าเก็บมาจากข่าวหนังสือพิมพ์  อีกส่วนก็สรุปจากบทความหรือรายงานทางวิทยาศาสตร์ โดยนำมาเรียบเรียงให้น่าอ่านมากขึ้น  ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายหาใช่สิ่งต้อยต่ำ ที่มีขึ้นเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ แต่เป็นเพื่อนร่วมโลก ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่เราควรให้ความเคารพ และพึงถือว่าเป็นเจ้าของโลกเช่นเดียวกับเรา

บทความเหล่านี้ได้เคยรวมพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ  สองเล่มด้วยกัน คือ ร่วมโลกเดียวกัน (พ.ศ.๒๕๓๘) และ  เพื่อนร่วมโลก  (พ.ศ.๒๕๔๓)  อย่างไรก็ตาม แม้เวลาจะผ่านไปนับสิบปีแล้ว เนื้อหาในหนังสือทั้งสองเล่ม ก็ยังมีประโยชน์อยู่ ด้วยเหตุนี้สำนักพิมพ์สารคดีจึงขออนุญาตนำข้อเขียนจากทั้งสองเล่มมารวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกัน  โดยมีการปรับปรุงแก้ไขบ้างเล็กน้อย  แต่ก็ไม่ถึงกับเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ที่เกิดจากการค้นคว้าและค้นพบในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (ซึ่งเชื่อว่าคงมีอยู่ไม่น้อย) ทั้งนี้เป็นเพราะข้อจำกัดส่วนตัวของข้าพเจ้า  แต่หากท่านผู้ใดเห็นว่าข้อมูลในเล่มนั้นล้าสมัยแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย จะขอบคุณมาก เพื่อการปรับปรุงในครั้งต่อไป

ขอขอบคุณคุณนงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ ที่เป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งในการจัดทำอนุรักษ์ มาตั้งแต่ปีแรกจนปีสุดท้าย รวมทั้งช่วยหาข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อข้อเขียนในหนังสือเล่มนี้  ขอขอบคุณสำนักพิมพ์สารคดีที่ฟื้นชีวิตของหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะบรรณาธิการของหนังสือเล่มนี้ในการพิมพ์ครั้งล่าสุด

พระไพศาล วิสาโล
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved