กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานบรรณาธิกรณ์ > องค์รวมแห่งสุขภาพ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานบรรณาธิกรณ์  

องค์รวมแห่งสุขภาพ
ทัศนะใหม่เพื่อดุลยภาพแห่งชีวิตและการบำบัดรักษา

โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี
พระไพศาล วิสาโล
พญ. ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ
วิทิต วัฒนาวิบูล
พิมพ์โดย โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๓๖
บรรณาธิการ พระไพศาล วิสาโล

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved