กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > มรณสติ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

มรณสติ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๒

ถ้าเราทำหน้าที่อย่างถูกต้อง
ไม่บ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยง
เราจะได้สิทธิที่จะตายอย่างสงบ
สิทธินี้จะได้มาต่อเมื่อ
เราทำิหน้าที่อย่างถูกต้อง
นั่นคือหน้าที่ที่พร้อมจะตาย
เมื่อเหตุปัจจัยมาถึง

คำปรารภ

หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากการบรรยายธรรมเรื่อง “มรณานุสติ” ซึ่งชมรมกัลยาณธรรมจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมาทางชมรมกัลยาณธรรม โดยคุณอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ ผู้เป็นประธาน ได้แสดงความประสงค์ขอนำคำบรรยายดังกล่าวไปตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานแก่ผู้มาร่วมงานแสดงธรรมที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๕ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายนนี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในการพิมพ์ครั้งนี้อาตมภาพได้ปรับปรุงแก้ไขคำบรรยายเพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนชื่อหนังสือเป็น “มรณสติ” หวังว่าหนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในทางกระตุ้นเตือนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพื่อเร่งทำสิ่งที่สำคัญในชีวิต รวมทั้งการทำความดี บำเพ็ญกุศล และเจริญภาวนาเป็นนิจ เพื่อให้ชีวิตนี้มีคุณค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ หรือเข้าถึงประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้จากชีวิตนี้ มรณสติหากทำสม่ำเสมอยังเป็นการเตรียมใจให้พร้อมรับความตายเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง จนสามารถละโลกนี้ไปได้อย่างสงบ หรือดียิ่งกว่านั้นคือมีปัญญารู้แจ้งในไตรลักษณ์ จนปล่อยวางสิ่งทั้งปวงได้อย่างสิ้นเชิง

ขออนุโมทนาชมรมกัลยาณธรรม โดยเฉพาะคุณอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ ที่มีกุศลฉันทะในการจัดงานแสดงธรรมและจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอให้อัปปมาทธรรมเจริญงอกงามในทุกท่านเพื่อเข้าถึงชีวิตที่โปร่งเบา สงบเย็น และรู้เท่าทันในความแก่ ความเจ็บ ความตาย อันเป็นธรรมดาของทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้


พระไพศาล วิสาโล
วันมหาปวารณา
๔ ตุลาคม ๒๕๕๒

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved