กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ลำธารริมลานธรรม
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ลำธารริมลานธรรม
เกร็ดชีวิตและปฏิปทาของพระดีพระแท้

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ อมรินทร์ธรรมะ
พิมพ์ครั้งที่ ๖ ๒๕๕๖

 

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

ธรรมะมิได้มีอยู่ในหนังสือหรือคัมภีร์เท่านั้น  หากยังมีอยู่ในชีวิตของผู้คน   ดังนั้นนอกจากการสื่อด้วยถ้อยคำและตัวอักษรแล้ว  ธรรมะยังสามารถสื่อผ่านวิถีชีวิตและการกระทำของบุคคลได้ด้วย   การสื่อด้วยวิธีการอย่างหลังนั้น ไม่เพียงทำให้ธรรมะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชีวาที่แลเห็นได้และสัมผัสได้ง่ายเท่านั้น  ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม

เรื่องราวและเกร็ดชีวิตของบุคคลโดยเฉพาะพระสุปฏิปันโนนั้นสามารถให้แรงบันดาลใจในทางธรรมและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี   โดยส่วนตัวของข้าพเจ้าเองก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องราวและเกร็ดชีวิตดังกล่าวไม่น้อย จึงเห็นว่าการนำเรื่องราวเหล่านี้มาเผยแพร่น่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป ไม่เฉพาะพระหนุ่มเณรน้อยเท่านั้น จึงได้นำเรื่องราวดังกล่าวมารวมพิมพ์เป็นเล่ม  โดยเชื่อว่าผู้ใดก็ตามที่ได้รับรู้เรื่องเหล่านี้แล้วนำมาปฏิบัติกับตนเองย่อมช่วยให้ชีวิตเกิดความสงบเย็นราวกับได้นั่งพักอยู่ริมธารใกล้ลานธรรม

เนื้อหาเกือบทั้งหมดใน ลำธารริมลานธรรม ข้าพเจ้าเรียบเรียงจากข้อเขียนของผู้อื่นที่เคยตีพิมพ์ในที่อื่นมาก่อนแล้ว ดังได้ระบุรายชื่อหนังสือเหล่านี้ไว้ท้ายเล่มแล้ว  นับแต่หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๔ ก็ได้รับความสนใจจากผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง จึงมีการตีพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้ง ล่าสุดคือปี ๒๕๕๔   ต่อมาข้าพเจ้าได้เรียบเรียง ลำธารริมลานธรรม เล่ม ๒ ตามมาในปี ๒๕๕๕   สองครั้งล่าสุดนั้นจัดพิมพ์โดยยชมรมกัลยาณธรรม ซึ่งไม่เพียงจัดทำภาพประกอบอย่างงดงาม หากยังมีการจัดทำประวัติย่อของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้อีกด้วย  ช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจความเป็นมาและเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะในตัวท่านมากยิ่งขึ้น

บัดนี้สำนักพิมพ์อมรินทร์มีความประสงค์จะพิมพ์หนังสือชุดนี้เพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง  ข้าพเจ้ายินดีอนุญาต  หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างสัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติแก่ผู้อ่านเพื่อความผาสุกของชีวิตและสังคมสืบไป

พระไพศาล วิสาโล
๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved