กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ลำธารริมลานธรรม ๓
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ลำธารริมลานธรรม ๓

เรียงเรียงโดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ดาวโหลดหนังสือไฟล์pdf

คำปรารภ

ลำธารริมลานธรรม เป็นหนังสือรวบรวมเกร็ดชีวิตและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน ที่ข้าพเจ้าได้ทยอยเรียบเรียงมาตั้งแต่ ๒๒ ปีที่แล้ว  แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร อนุรักษ์ ที่ข้าพเจ้าเป็นสาราณียกร ต่อมาได้รวมพิมพ์เป็นเล่มเมื่อปี ๒๕๔๔   หลังจากที่ได้ว่างเว้นมาหลายปี  ในปี ๒๕๕๓ ข้าพเจ้าก็กลับมาเขียนใหม่เป็นตอน ๆ เผยแพร่ทาง Facebook  ทุกวันพระต่อเนื่องเป็นเวลา ๘ เดือน จนสามารถรวมพิมพ์เป็นเล่มได้อีก  ลำธารริมลานธรรม เล่ม ๒ จึงเกิดขึ้น

ทั้ง ๒ เล่มนั้นมีเนื้อหารวมทั้งสิ้น ๖๗ ตอน  ข้าพเจ้าตั้งใจว่าหากมีโอกาสก็จะเขียนให้ครบ ๑๐๐ ตอน  โอกาสดังกล่าวได้มาถึงเมื่อปีที่แล้ว จึงได้ทยอยเขียนเพื่อเผยแพร่ทาง Facebook  ทุกวันพระตลอดพรรษา และต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้ ครบ ๑๐๐ ตอนดังที่ตั้งใจ  พร้อมรวมพิมพ์เป็นเล่มที่ ๓  อันเป็นเล่มสุดท้ายของชุด ลำธารริมลานธรรม

ดังได้กล่าวไว้ในคำปรารภก่อนหน้านี้ว่า ธรรมะมิได้มีอยู่ในคัมภีร์ หนังสือ หรือคำสอนเท่านั้น  หากยังมีอยู่ในชีวิตของผู้คน   ดังนั้นนอกจากการสื่อด้วยถ้อยคำและตัวอักษรแล้ว  ธรรมะยังสามารถถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิตและการกระทำของบุคคลได้ด้วย   การสื่อด้วยวิธีการอย่างหลังนั้น ทำให้ธรรมะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชีวาที่แลเห็นได้และสัมผัสได้ง่าย  อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม  

ข้าพเจ้าเองได้รับประโยชน์อย่างมากจากเกร็ดชีวิตและปฏิปทาของครูบาอาจารย์หลายท่าน ทั้งที่ได้เห็นด้วยตนเอง และจากคำบอกเล่าของผู้อื่น เรื่องราวของท่านเหล่านั้นนอกจากเป็นแรงบันดาลใจอันงดงามแล้ว  ยังให้ข้อคิดในทางธรรม ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้อื่น ไม่ว่านักบวชหรือคฤหัสถ์ น่าจะได้รับประโยชน์จากเรื่องราวดังกล่าวเช่นกัน  จึงนำมาถ่ายทอดให้ได้อ่านกัน

เช่นเดียวกับ ๒ เล่มก่อน เนื้อหาเกือบทั้งหมดใน ลำธารริมลานธรรม เล่มนี้ ข้าพเจ้าเรียบเรียงจากข้อเขียนของผู้อื่นที่เคยตีพิมพ์ในที่อื่นมาก่อนแล้ว ดังได้ระบุรายชื่อหนังสือเหล่านี้ไว้ท้ายเล่ม    การพิมพ์ครั้งนี้.ดำเนินการโดยชมรมกัลยาณธรรมเช่นเคย   คุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์และคณะไม่เพียงช่วยกันจัดทำภาพประกอบ ทำให้หนังสือน่าอ่านขึ้น ยังจัดทำประวัติย่อของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้อีกด้วย  ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นมาและเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะในตัวท่านมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการพิมพ์โดยบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  จำกัด (มหาชน)   จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

หวังว่าหนังสือเล่มนี้มีส่วนในการเสริมสร้างสัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติแก่ผู้อ่าน เพื่อความผาสุกของชีวิตและสังคมสืบไป

พระไพศาล วิสาโล
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved