กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เลี้ยงลูก ปลูกสติ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน
เลี้ยงลูก ปลูกสติ

เลี้ยงลูก ปลูกสติ

โดย พระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๔
จัดพิมพ์โดย ศูนย์ไทยธิเบต

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

ความรักของพ่อแม่เป็นสิ่งงดงามยิ่ง เพราะเปี่ยมด้วยเมตตากรุณา ทำให้พร้อมเสียสละเพื่อลูกแม้ตนจะลำบากเพียงใดก็ตาม ความรักของพ่อแม่ได้นำพาสิ่งดีงามมากมายมาให้แก่ลูก อย่างยากที่จะมาอะไรมาทดแทนได้ พ่อแม่ไม่เพียงให้ชีวิตแก่ลูก และฟูมฟักดูแลลูกจนเติบใหญ่เท่านั้น หากยังสามารถช่วยให้ลูกได้เข้าถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน

ความรักของพ่อแม่ทำได้มากกว่าการเลี้ยงดูลูกให้มีสุขภาพดี ส่งเสริมให้มีวิชาความรู้จนสามารถทำมาหากิน พึ่งตนได้และมีครอบครัวเป็นฝั่งฝา หากยังสามารถเกื้อกูลให้ความดีงามภายในใจของลูกเจริญงอกงาม ดุจดังเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการดูแลจนเติบโตเป็นต้นกล้าและไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาแก่ผู้อาศัย ความดีงามเหล่านี้หากเจริญงอกงามก็จะเป็นเสมือนอริยทรัพย์ที่เกื้อหนุนให้ลูกมีความสุขและพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง อริยทรัพย์นี้พ่อแม่ไม่สามารถให้แก่ลูกได้เหมือนเงินทองและสมบัตินอกกาย แต่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ ด้วยความรัก ด้วยความเข้าใจ และด้วยเวลาที่พร้อมจะให้แก่ลูก

เด็กนั้นมีศักยภาพมากมายชนิดที่มิอาจประมาณได้ จิตใจของเด็กเองสามารถรองรับธรรมะที่ลึกซึ้งได้ เฉกเช่น แผ่นดินที่สามารถรองรับไม้ใหญ่ ในสมัยพุทธกาลเด็กที่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ ๗ ขวบนั้นมีมากมายหลายคน ดังนั้นพ่อแม่จึงอย่าห่วงว่าธรรมะจะเป็นของยากสำหรับลูก ข้อสำคัญก็คือ อย่ายัดเยียดให้แก่ลูก แทนที่จะมุ่งสอนด้วยคำพูด ควรแสดงให้เป็นแบบอย่าง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของลูก การเรียนรู้นั้นสำคัญกว่าการสอน พ่อแม่จำนวนมากพยายามสอน แต่ลูกไม่มีพัฒนาการเลย เพราะเป็นการสอนที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูก ขณะที่ลูกสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆได้มากมาย แม้ไม่มีใครสอน

สติ สมาธิ เมตตา กรุณา และปัญญา เป็นสิ่งที่ลูกสามารถเรียนรู้ได้ หากพ่อแม่ทำตัวเป็นกัลยาณมิตร การเรียนรู้ของลูกก็จะเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเข้าวัดหรือฟังพระเทศน์ก็ได้ แต่สามารถเกิดขึ้นได้จากชีวิตประจำวัน จากปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ ซึ่งมีความเข้าใจลูก พยายามรับฟังลูก แต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพ่อแม่มีเวลาให้ลูก ลำพังความรักของพ่อแม่อย่างเดียวหาเพียงพอไม่

หนังสือเล่มนี้เกิดจากกุศลฉันทะของคุณลัดดา วิวัฒน์สุระเวช ที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเข้าใจวิธีการเลี้ยงลูกแบบพุทธ จึงได้คัดเลือกเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือของข้าพเจ้า ที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ มาเรียบเรียงใหม่ โดยจัดบทและทำหัวข้อย่อยเพื่อให้อ่านง่าย รวมทั้งวาดภาพประกอบด้วยตนเอง แม้เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกแบบพุทธ แต่ก็คงพอเป็นแนวทางได้บ้างสำหรับการดูแลลูกในด้านจิตใจ และหวังว่าไม่ช้าไม่นานจะมีหนังสือที่เป็นคู่มือในการเลี้ยงลูกแบบพุทธอย่างแท้จริงสมความตั้งใจของคุณลัดดา

พระไพศาล วิสาโล
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved