กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > คมธรรมะ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

คมธรรมะ

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๖
สำนักพิมพ์ Reach

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

ธรรมะมีอยู่ทุกหนแห่ง ปรากฏให้เราเห็นอยู่รอบตัว   อีกทั้งยังแฝงอยู่ในประสบการณ์ชีวิตของเราตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ไม่ว่าดีหรือร้าย ขึ้นหรือลง  หากรู้จักใคร่ครวญ ก็จะเห็นธรรมและคติเตือนใจได้ไม่ยาก

อย่างไรก็ตามการเรียนรู้จากผู้อื่น เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจธรรมได้ง่ายขึ้น แต่เพียงแค่สดับฟังหรืออ่านยังไม่พอ จำต้องใคร่ครวญและพิจารณาด้วยตนเอง  จากนั้นก็ต้องนำไปปฏิบัติหรือทดลองใช้เพื่อเห็นผลด้วยตนเอง  ดังพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า ปัจจัย ๔ ประการที่ช่วยให้เกิดปัญญางอกงามได้แก่  การเสวนากับสัตบุรุษ การฟังธรรม โยนิโสมนสิการ(การคิดถูก คิดเป็น) และ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ (การปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือสมควรแก่ธรรมนั้น)

ข้อคิดความเห็นในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการทั้ง ๔ ประการ แต่ก็มิได้หมายความว่าจะถูกต้องจริงแท้ เพราะข้าพเจ้าเป็นปุถุชนที่มีขอบเขตจำกัดทั้งในการรับรู้ ใคร่ครวญ รวมทั้งสติปัญญา  แต่เชื่อว่าหากผู้อ่านรู้จักพิจารณาไตร่ตรอง ก็น่าจะได้ประโยชน์ และมีประโยชน์ยิ่งขึ้นหากนำไปทดลองปฏิบัติ  เพราะถึงตอนนั้นธรรมะหรือความรู้ที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นของตนเองอย่างแท้จริง  หาใช่สิ่งที่หยิบยืมมาจากผู้อื่นไม่  แต่ตราบใดที่ยังเป็นแค่ความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมา หรือแม้ใคร่ครวญจนเห็นด้วยแล้วก็ตาม ความรู้นั้นก็ยังเป็นความรู้ “มือสอง” อยู่นั่นเอง

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้  คุณสิริลักษณ์ ปรินรัมย์ คัดตัดตอนมาจากข้อเขียนและคำบรรยายของข้าพเจ้าในที่ต่าง ๆ ซึ่งปรากฏใน Facebook (www.facebook.com/psvisalo)  โดยได้จัดหมวดหมู่ให้อ่านง่ายขึ้น ขออนุโมทนาคุณสิริลักษณ์ที่ได้ริเริ่มจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น และหวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ตามสมควรจากหนังสือเล่มนี้

พระไพศาล วิสาโล
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved