กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗
จัดพิมพ์โดย กลุ่มธรรมสถิต

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม

คำปรารภ

ความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา ปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบ  แต่ความทุกข์นั้นหากมองให้ดีก็มีประโยชน์ สามารถผลักดันให้ผู้คนเข้าหาธรรมเพื่อออกจากทุกข์ได้   ปัญหาก็เช่นกันช่วยกระตุ้นให้เราใช้ปัญญาเพื่อหาคำตอบ  ยิ่งปัญหานั้นเป็นสิ่งที่เรากำลังประสบ หรือกำลังสร้างความทุกข์แก่เรา  ก็อาจช่วยให้เราใคร่ครวญกับชีวิตที่ผ่านมา อันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนชีวิต หรือวางจิตวางใจเสียใหม่ ทำให้เกิดความเจริญงอกงามตามมา

คนเรานั้นหากไม่เจอความทุกข์หรือปัญหา ก็มักพอใจอยู่กับร่องความคิดหรือชีวิตเดิม ๆ โดยไม่เฉลียวใจว่ามันอาจก่อโทษได้ในภายหลัง   การเจอทุกข์หรือประสบปัญหาแต่เนิ่น ๆ อาจช่วยให้เราปรับเปลี่ยนตนเองก่อนที่เหตุร้ายที่หนักหนาสาหัสกว่าจะบังเกิดขึ้น   ใช่แต่เท่านั้นความทุกข์หรือปัญหา ยังช่วยเตือนใจให้เราตระหนักว่า ถึงที่สุดแล้วเงินทอง ชื่อเสียง อำนาจ หรือเทคโนโลยีทั้งปวงมิใช่สรณะอันประเสริฐ  ในยามที่ชีวิตมีปัญหา ประสบความขัดแย้ง พลัดพรากจากของรักคนรัก  มีเงินมากมายเพียงใดก็บรรเทาความเศร้าโศกหรือว้าวุ่นใจไม่ได้เลย  มีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เป็นสรณะอันพึ่งพาได้อย่างแท้จริง   ผู้คนเป็นอันมาก “ตาสว่าง”ได้ก็เพราะประสบความทุกข์หรือเมื่อชีวิตมีปัญหา

หนังสือเล่มนี้รวบรวมปัญหาและคำถามจากผู้คนที่มีความทุกข์ในลักษณะต่าง ๆ กัน โดยคัดเลือกจากคอลัมน์ปุจฉา-วิสัชนา ในเฟซบุ๊ค “พระไพศาล วิสาโล Phra Paisal Visalo” (www.facebook.com/visalo) ซึ่งมีผู้จัดทำให้แก่ข้าพเจ้า    ส่วนวิสัชนาหรือคำตอบของข้าพเจ้าเป็นเพียงความเห็น ซึ่งได้อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทาง  ขอให้ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัว ซึ่งอาจผิดพลาดได้  แต่หากจะมีส่วนกระตุ้นให้ผู้อ่านได้ขบคิดใคร่ครวญจนค้นพบคำตอบด้วยตัวเอง ก็ถือว่าบรรลุจุดมุ่งหมายของการวิสัชนาแล้ว

ขออนุโมทนากลุ่มธรรมสถิต ที่คัดเลือกปุจฉา-วิสัชนาเหล่านี้มาตีพิมพ์เป็นหนังสือ โดยมุ่งหมายให้เป็นธรรมทาน ดังที่ได้นำคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านต่าง ๆ มาพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ขอให้กุศลกริยาดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเจริญงอกงามในธรรม ทั้งสัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติ แก่ผู้จัดพิมพ์และผู้อ่านโดยทั่วกัน

พระไพศาล วิสาโล
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved