กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ฝากใจไว้ในธรรม
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน
ฝากใจไว้ในธรรม

ฝากใจไว้ในธรรม

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๔
จัดพิมพ์โดย โรงเรียนวรรณสว่างจิต

 

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

ชีวิตนี้สามารถให้ความสุขสงบเย็นและความแช่มชื่นเบิกบานแก่เราได้ แต่เรามักสูญเสียโอกาสดังกล่าวไป ทั้งนี้ก็เพราะเรามัวฝากใจไว้กับสิ่งนอกตัว ด้วยความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะให้ความสุขหรือเป็นที่พึ่งแก่เราได้ ไม่ว่าทรัพย์สมบัติ งานการ ความสำเร็จ คำยกย่องสรรเสริญ หรือแม้แต่คนใกล้ตัว สิ่งเหล่านั้นแม้ให้ความสุขแก่เราได้ แต่ก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ยั่งยืนคงทน ไม่ช้าก็เร็วย่อมพลัดพรากไปจากเรา ทิ้งไว้แต่ความอาลัยหรือความเศร้าโศกเสียใจ แม้จะยังอยู่กับเรา แต่ก็ไม่เคยให้ความรู้สึกพอแก่เรา ทำให้ต้องสอดส่ายมองหาสิ่งใหม่ที่เชื่อว่าจะดีกว่าของเดิมอยู่เสมอ ระหว่างที่สอดส่ายใจก็เป็นทุกข์หากไม่พบตามใจอยาก หากพบก็เป็นทุกข์อีกเพราะได้ไม่ทันอยาก หรือได้ไม่สมอยาก

ชีวิตที่ฝากใจไว้กับสิ่งนอกตัว จึงเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยทุกข์ ตรงกันข้ามชีวิตเราจะเปี่ยมสุขทันทีที่เราฝากใจไว้ในธรรม นั่นคือมีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นเครื่องชี้นำจิตใจ เมื่อนั้นชีวิตจิตใจของเราก็จะอยู่ในความอารักขาของธรรม แม้ประสบความพลัดพรากสูญเสีย ธรรมก็จะรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์ ในยามที่ประสบความผันผวนปรวนแปร ธรรมก็จะค้ำใจให้มั่นคงไม่ให้หวั่นไหว ในยามที่ประสบอันตราย ธรรมก็จะประคองใจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ชีวิตที่มีธรรมเป็นเครื่องนำทางจึงประสบกับความสุขสวัสดีตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด

ฝากใจไว้ในธรรมไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากเกิดขึ้นได้เมื่อเราหันมามองด้านในและใส่ใจกับจิตใจของตน ไม่เผลอตัวปล่อยใจให้กิเลสชักนำไปในทางอกุศล แต่เปิดโอกาสให้คุณธรรมและความดีได้แสดงตัวออกมา รวมทั้งบ่มเพาะคุณธรรมความดีดังกล่าวให้เจริญงอกงามในใจตน ด้วยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เมื่อคุณธรรมความดีงอกงามในที่สุดก็จะกลายเป็นที่พึ่งของเราได้ เช่นเดียวกับต้นไม้ในยามที่ยังเป็นต้นกล้า เราต้องดูแลเขา แต่เมื่อเขาเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ เขาก็จะดูแลเรา ให้ทั้งปัจจัยสี่และร่มเงา รวมทั้งปกป้องอันตรายจากพายุกล้า

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมคำบรรยายในโอกาสที่คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวรรณสว่างจิตมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุคะโต ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี ๒๕๔๖ ว่าจำเพาะหนังสือเล่มนี้เป็นลำดับที่ ๖ ที่โรงเรียนวรรณสว่างจิตได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นธรรมทาน ขออนุโมทนาในบุญกิริยาดังกล่าว โดยรวมไปถึงการจัดให้มีการอบรมแก่บุคคลากรของโรงเรียนเป็นประจำ ซึ่งเป็นการพัฒนาจริยธรรมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งมีผลเป็นความสุขและความดีงามแก่ตนเองและผู้คนแวดล้อม ขอให้ผู้อ่านทุกท่านร่วมอนุโมทนบุญกิริยาดังกล่าวโดยทั่วกัน

พระไพศาล วิสาโล
วันมหาปวารณา
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved