กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน
ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล

ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๔
สนพ. อมรินทร์ธรรมะ

 

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะแจ้งความประสงค์ขอนำข้อเขียนและคำบรรยายที่คัดสรรแล้วของข้าพเจ้ามารวมพิมพ์เป็นเล่ม ข้าพเจ้ายินดีอนุญาตเพื่อประโยชน์แห่งธรรม

ข้อเขียนและคำบรรยายเหล่านี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติส่วนตัว อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการใคร่ครวญสิ่งที่ประสบพบเห็น รวมทั้งเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมา แต่ทั้งหมดนี้จะมีสาระน้อยมากหากข้าพเจ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธองค์และครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นเครื่องชี้แนะหรือนำทาง ข้าพเจ้าเป็นหนี้บุญคุณพระพุทธองค์และครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อได้รับอานิสงส์จากการศึกษาและปฏิบัติ จึงปรารถนาที่จะนำมาแบ่งปันและถ่ายทอดให้ผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต โดยหวังว่าจะมีส่วนเกื้อกูลให้เกิดสันติสุขในสังคม และเป็นการส่งเสริมพระศาสนาให้มีความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

เป็นธรรมดาของปุถุชน ข้อเขียนและคำบรรยายของข้าพเจ้าย่อมมีข้อจำกัด และอาจมีความผิดพลาดได้ ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อไปเสียหมด หากควรนำไปทดลองปฏิบัติดูถ้าเห็นว่าดี หรือแม้จะไม่เห็นด้วยก็อย่าเพิ่งปฏิเสธทันที พึงระลึกว่าเนื้อหาเหล่านี้ข้าพเจ้านำเสนอในฐานะกัลยาณมิตร ที่อยากแบ่งปันให้แก่เพื่อนร่วมทุกข์ มิได้นำเสนอในฐานะครูบาอาจารย์ แม้กระนั้นก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตและเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้บ้าง อย่างน้อยก็ช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของการหมั่นดูใจของตนอยู่เสมอ กล่าวคือ รู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิด ไม่เผลอถูกชักใยด้วยอัตตาซึ่งแท้จริงก็เป็นมายาที่เกิดจากการปรุงแต่งอีกทีหนึ่ง ขณะเดียวกันก็เปิดใจเรียนรู้ธรรมะจากทุกสิ่งทุกเหตุการณ์ แม้แต่สิงสาราสัตว์ และก้อนหินดินทราย ก็สอนธรรมแก่เราได้ ใช่ว่าธรรมะจะมีอยู่แต่ในหนังสืออย่างเดียวก็หาไม่ จะว่าไปแล้วกระทั่งความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายในใจ ก็สอนธรรมให้เราได้มากมาย สามารถบ่มเพาะปัญญาจนปลดเปลื้องใจให้เป็นอิสระจากความทุกข์ได้

ขออนุโมทนาคุณฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา และสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะที่เห็นความสำคัญของการเผยแผ่ธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติให้งอกงามในจิตใจของผู้คน

พระไพศาล วิสาโล
๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved