กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ฉลาดบริหารเงินสไตล์ชาวพุทธ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ฉลาดบริหารเงินสไตล์ชาวพุทธ
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๑
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

คำปรารภ

เงินเป็นประดิษฐกรรมสำคัญที่เป็นทั้งตัวหล่อลื่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมนุษย์อย่างไม่มีอะไรเทียบเท่าได้ ใช่แต่เท่านั้นมันยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของผู้คนทั้งในทางบวกและทางลบ  เงินช่วยให้เรามีความสุขและสะดวกสบายมากขึ้น แต่ในเวลาเดียวกันก็สร้างความทุกข์ให้แก่เรามิใช่น้อย

เงินเป็นบ่าวที่ดี แต่เป็นนายที่เลว  หากเรารู้จักใช้เงิน ประโยชน์ย่อมเกิดขึ้นอย่างมากมาย   แต่บ่อยครั้งเรากลับปล่อยให้มันใช้เรา  บงการให้เราเพิ่มพูนและปกป้องมันอย่างไม่หยุดหย่อน ซ้ำยังยอมทำชั่วเพื่อมันด้วย  หลายคนถึงกับยอมตายเพื่อมัน

เงินจะกลายมาเป็นบ่าวที่ดีของเราได้ ต่อเมื่อเรารู้เท่าทันมัน เห็นคุณและโทษของมันอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังรู้เท่าทันกิเลสของตนเองด้วย  เราจะบริหารเงินไม่ได้เลย หากไม่รู้จักบริหารจิตใจของตนเอง รวมทั้งสามารถเข้าถึงความสุขที่ไม่อิงวัตถุสิ่งเสพ  เมื่อใดที่เรามีความสุขดังกล่าวหล่อเลี้ยงจิตใจ เงินก็จะมีอำนาจบงการจิตใจเราน้อยลง และเราจะเป็นอิสระจากเงินได้มากขึ้น 

หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากคำบรรยายของข้าพเจ้าในหัวข้อเดียวกัน  โดยได้รับนิมนต์จากธนาคารเกียรตินาคิน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ อาคารเคพีพี ทาวเวอร์   ต่อมาผู้จัดเห็นว่าคำบรรยายดังกล่าวมีประโยชน์ ควรเผยแพร่ให้กว้างขึ้น จึงสนับสนุนให้มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ     ในการพิมพ์ครั้งนี้มีการปรับปรุงแก้ไขหลายจุด   แม้ข้าพเจ้าจะมีประสบการณ์ที่จำกัดในเรื่องการบริหารเงินอย่างฉลาด แต่ก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในการบริหารเงินให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริง

พระไพศาล วิสาโล
๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved