กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > พุทธศาสนากับคุณค่าต่อชีวิต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

พุทธศาสนากับคุณค่าต่อชีวิต

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์
มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๒๕๔๓

จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๓

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ พุทธศาสนากับคุณค่าต่อชีวิต

คำปรารภ

หนังสือเล่มนี้มีความเป็นมาที่ยาวนานกว่าสองทศวรรษ และแปรเปลี่ยนเติบใหญ่ตามกาลเวลาไม่ต่างจากชีวิตของคน ๆ หนึ่ง แรกเริ่มเดิมทีมีหนังสือชื่อ พุทธศาสนากับคุณค่าร่วมสมัย พิมพ์โดยมูลนิธิโกมลคีมทอง เมื่อพ.ศ.๒๕๒๙ ซึ่งรวมบทความของข้าพเจ้าทั้งส่วนที่เกี่ยวกับคุณค่าต่อสังคมและต่อชีวิต ปีถัดมากลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมขอแยกส่วนที่ว่าด้วยเรื่องชีวิต มาพิมพ์เป็นเล่มต่างหาก กับเพิ่มบางบทความเข้าไปเป็นภาคผนวก (ได้แก่บทความเรื่อง “บางด้านของชีวิตการบวชและปฏิบัติธรรม”) พร้อมกับเปลี่ยนชื่อหนังสือเป็น พุทธศาสนากับคุณค่าต่อชีวิต

กาลเวลาผ่านไป ๑๓ ปี กองทุนรักษ์ธรรม ขอพิมพ์ พุทธศาสนากับคุณค่าต่อชีวิต ซ้ำเป็นครั้งที่สองโดยเพิ่มอีกหนึ่งบทความไว้ในภาคผนวก (ได้แก่บทความเรื่อง “ทำไมข้าพเจ้าจึง(ยัง)ไม่สึก”) หลังจากนั้นหนังสือเล่มนี้ก็ดูเหมือนจะยุติเพียงเท่านี้ ซึ่งก็สมควรแล้วเพราะบทความส่วนใหญ่เขียนขึ้นในระหว่างปี ๒๕๒๗-๒๕๒๘ ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าพเจ้ายังบวชได้ไม่นาน จึงค่อนข้างจะล้าสมัยเอามาก ๆ

อย่างไรก็ตามเมื่อเร็ว ๆ นี้คุณอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรมกัลยาณธรรมได้เห็นหนังสือเล่มนี้ เกิดความคิดขึ้นว่าน่าจะพิมพ์หนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยเห็นควรเพิ่มอีกสี่ บทความที่ตีพิมพ์หลังจากปี ๒๕๔๓ (แม้ว่าบางบทความจะเขียนตั้งแต่ปี ๒๕๒๙) เมื่อแจ้งความประสงค์ขออนุญาตพิมพ์ใหม่ ข้าพเจ้าไม่ขัดข้อง แต่เสนอให้จัดเรียงเป็นสองภาค เพื่อแยกเนื้อหาให้เด่นชัด คือ “ภาคพุทธธรรมกับชีวิต” และ “ภาคประสบการณ์ในพุทธศาสนา” โดยนำบทความที่เกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้ามารวมไว้ในภาคหลัง นอกจากนั้นยังได้เพิ่มอีกหนึ่งบทความซึ่งเขียนขึ้นใหม่ตามการนิมนต์ของคุณอัจฉรา เกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคม โดยเชื่อมโยงไปถึงชีวิตการบวชตลอด ๒๗ พรรษา (ได้แก่บทความชื่อ “เรื่องส่วนตัว”)

ด้วยเหตุนี้ในการตีพิมพ์ครั้งใหม่ พุทธศาสนากับคุณค่าต่อชีวิต จึงมีเนื้อหาที่แตกต่างไปจากเดิมไม่น้อย อีกทั้งยังมีความหนาขึ้นมาก โดยที่ข้อเขียนทั้ง ๑๒ ชิ้นก็มีท่วงทำนองและอายุกาลที่แตกต่างกันมาก มีทั้งที่เขียนเมื่อปี ๒๕๒๗ ไล่เรียงเรื่อยมาจนถึงปี ๒๕๕๓ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว จึงทำให้ภาคสองหนากว่าภาคแรกมาก ซึ่งอาจเป็นความตั้งใจของผู้จัดพิมพ์ที่ประสงค์จะเน้นภาคนี้ คงเพราะเห็นว่าหาอ่านจากที่อื่นได้ยาก ในขณะที่บทความเกี่ยวกับพุทธธรรมกับชีวิตนั้น ข้าพเจ้าเขียนในที่อื่น ๆ มามากแล้ว สามารถหาอ่านได้ง่ายกว่า

หนังสือเล่มนี้ไม่มีเนื้อหาที่ลุ่มลึก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขียนขึ้นเมื่อครั้งข้าพเจ้ายังเป็นพระนวกะ อีกส่วนหนึ่งก็เนื่องจากเป็นเรื่องประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งเขียนในทำนองพรรณนามากกว่าจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ ถ้าจะอ่านเพลิน ๆ ก็คงได้ แต่จะอ่านเอาสาระ ก็อาจได้ไม่จุใจ ประโยชน์หากจะมีก็ตรงที่ได้เห็นเส้นทางชีวิตของพระรูปหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นบทเรียนและให้แง่คิดแก่ผู้อ่านได้บ้าง

ขออนุโมทนาคุณอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ที่เห็นประโยชน์อันจะพึงมีจากหนังสือเล่มนี้ และมีกุศลเจตนาเผยแพร่เป็นธรรมทาน และขอขอบคุณคุณนงนุช บุญศรีสุวรรณ และคุณวัชรพล วงษ์อนุศาสน์ที่จัดทำภาพปกและรูปเล่มด้วยความตั้งใจ

พระไพศาล วิสาโล
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved