กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ๑๐๘ ธรรมะสะกิดใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน
๑๐๘ ธรรมะสะกิดใจ

ธรรมะสั้นๆ ชวนอ่าน ชวนคิด
หยิบอ่านวันละนิด ช่วยพิชิตความทุกข์

๑๐๘ ธรรมะสะกิดใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๔
สนพ. สารคดี

 

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

สำนักพิมพ์สารคดีมีความประสงค์ที่จะคัดเลือกข้อความบางตอนจากบทความและคำบรรยายของข้าพเจ้ามารวมพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อเป็นข้อคิดแก่ผู้อ่าน อาตมายินดีอนุญาตตามความประสงค์

แม้ว่าผู้จัดพิมพ์ตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า "๑๐๘ ธรรมะสะกิดใจ" แต่ผู้อ่านพึงถือเอาเนื้อหาสาระในเล่มนี้เป็นเพียงข้อคิดที่ทำหน้าที่สะกิดใจเท่านั้น เมื่อใจถูกสะกิดแล้ว ผู้อ่านพึงพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญาของตนว่า ถูกต้องหรือไม่ เป็นประโยชน์เพียงใด ก่อนที่จะนำไปทดลองปฏิบัติ อย่าถึงกับมองว่าที่ได้อ่านนั้นเป็น "ธรรมะ"เลย หรือหากจะถือว่าเป็น "ธรรมะ" ก็ขอให้ตระหนักว่ามี "ธรรมะ"ที่ประเสริฐกว่านั้นคือ ธรรมะของพระพุทธองค์ ซึ่งสามารถชี้นำให้เราเข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริง โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ ดับความรุ่มร้อนในใจได้

อันที่จริงข้าพเจ้าก็ได้อาศัยธรรมะของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วย มุมมองของข้าพเจ้าจึงได้รับอิทธิพลจากพุทธธรรมอยู่ไม่น้อย ดังปรากฏในข้อเขียนและคำบรรยายต่าง ๆ แม้กระนั้นก็ย่อมมีความเห็นส่วนตัวปะปน รวมทั้งมีข้อจำกัดตามวิสัยของปุถุชน แต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านตามสมควร

อนึ่ง ควรกล่าวด้วยว่า ธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธองค์ นอกจากส่วนที่เป็นจริยธรรมแล้ว อีกส่วนที่สำคัญมากก็คือสัจธรรม หรือความจริงที่พระองค์ทรงค้นพบ ความจริงเหล่านี้เป็นสากลที่แสดงตัวอยู่ต่อหน้าเราและในตัวเราตลอดเวลา ความจริงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องได้มาจากการอ่านตำราหรือคัมภีร์ หากสามารถประจักษ์แก่ใจของเราได้เสมอหากรู้จักมองหรือเปิดใจพร้อมรับ ดังหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้เคยกล่าวว่า "ธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าสำหรับผู้มีปัญญา" ดังนั้นไม่ว่าเราอยู่ที่ใด ในบ้านหรือบนท้องถนน ไม่ว่าเรากำลังทำอะไร ทำงานหรือพักผ่อน ก็มีโอกาสเห็นธรรมะได้ทุกเวลา อย่างไรก็ตามธรรมะนั้นมีหลายระดับ ระดับที่ลึกซึ้งที่สุดนั้น ต้องเกิดจากการหมั่นพินิจมองตนโดยไม่มีอคติหรือกิเลสใด ๆมาเคลือบคลุมหรือชักจูงให้หวั่นไหวไขว้เขว แน่นอนว่านั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเอง มาถึงจุดนี้หนังสือเล่มนี้คงช่วยไม่ได้มาก

พระไพศาล วิสาโล
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved