หน้ารวมบทความ
   บทความ > ต้อนรับความตาย
กลับหน้าแรก
ต้อนรับความตาย
 
วาระสุดท้ายของกำพล ทองบุญนุ่ม
ชีวิตและความตายในมิติวัฒนธรรม

วางใจได้ ใจก็เป็นสุข
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๖

จิตวิญญาณในงานบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
The DAWN of PALLIATIVE CARE in THAILAND
การช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
จิตสุดท้ายไปไหน
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
รักษาใจ คลายความปวด
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้ไร้พลังอำนาจ
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๕
ถอดบทเรียนการช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ
ธรรมะจากผู้ป่วยมะเร็ง

ปล่อยวาง ทำไม และอย่างไร
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๔

ธรรมะข้างเตียง
ถอดบทเรียนการช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ
My Belief : Good Death
มรณสติ
การช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ
ความตาย กระบวนทัศน์ที่แปรเปลี่ยน
ความตาย ประตูสู่สภาวะใหม่
ความตายในมิติทางสังคมและจิตวิญญาณ
ตายดีมีสุข
เตรียมใจในยามป่วยหนัก
บททดสอบที่สำคัญที่สุดของชีวิต
บทพิจารณา"ตายก่อนตาย"  
บทภาวนาก่อนตาย  
เผชิญความตายด้วยใจสงบ
มรณสติกถา
มองชีวิตและสังคมผ่านวัฒนธรรมความตาย
ระลึกถึงความตายสบายนัก ระลึกถึงความตายสบายนัก.word ระลึกถึงความตายสบายนัก.pdf 
รักษาใจในยามใกล้ตาย
สนทนากับผู้ป่วยมะเร็ง
สังคมไทยควรเรียนรู้อะไรบ้างจากยอดรัก สลักใจ
สัมภาษณ์เตรียมตัวตายอย่างมีสติ
เสขิยธรรมสัมภาษณ์เรื่องความตาย
เสวนาจิตวิวัฒน์เรื่องเผชิญความตายอย่างสงบ ระลึกถึงความตายสบายนัก.word 
เหนือเป็นเหนือตาย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved