ปุจฉา-วิสัชนา > นิพพานคืออะไร
กลับหน้าแรก

นิพพานคืออะไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 1 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้าคะ ดิฉันมีข้อสงสัย เรื่องการนิพพาน ที่บอกว่า ไม่ให้พูดถึง ข้อสงสัยก็คือ นิพพานไม่ได้หมายถึงความตาย แต่เป็นการหลุดพ้น เป็นความที่เราไม่รู้สึกต่อสิ่งใดๆ ไม่โลภ ไม่อยากได้ อิ่มใจในความเป็นอยู่ ในสิ่งที่มี อิ่มใจเมื่อได้เจริญสมาธิ ไม่โกรธแค้นต่อการทำร้ายจากผู้อื่น อุเบกขาต่อความทุกข์ยากของบริวารญาติเครือ อย่างนี้หรือเปล่าคะ ที่เรียกว่า นิพพาน กราบขอความกรุณาพระคุณเจ้าช่วยชี้แนะด้วยคะ ขอบพระคุณมากคะ

นิพพานคือภาวะที่สงบเย็นเป็นสุขอย่างยิ่ง เพราะหมดกิเลส ไม่มีความยึดติดถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวกูของกู เนื่องจากเห็นความจริงอย่างแจ่มชัดว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรและเป็นเอกเทศ จึงไม่สามารถยึดมั่นสำคัญหมายว่าจะต้องคงที่หรือฝากความสุขไว้กับมันได้ ดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดมาดึงดูดให้ลุ่มหลงได้ จึงเป็นอิสระอย่างยิ่ง

ขณะเดียวกันเมื่อไม่มีความยึดติดถือมั่นในตัวกู ความเห็นแก่ตัวก็หมดไป จิตจึงมีเมตตากรุณาอย่างไม่มีประมาณ พร้อมช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ แต่ก็มีอุเบกขา วางใจเป็นปกติเมื่อไม่สามารถช่วยให้พ้นทุกข์ได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved