เรื่องเล่าเช้าวันพระ : วิสัยแห่งปราชญ์
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร)

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล

สุขในธรรม สุขในทำ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย โรงพยาบาลเลย
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

โยมถามพระตอบ : ตอนที่ ๔
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๙ กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ภาวนาเพื่อละ
หลวงพ่อเฟื่อง โชติโก

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.174
Joyful Life & Peaceful Death

อย่ารบกวนเสียง
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสาร IMAGE กันยายน ๒๕๕๘
ชนะใจด้วยไมตรี
ภาวัน
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ของดีที่แท้จริง
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล

ทุกข์เพราะแบก สุขเพราะวาง
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๙ กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ลูกน้องของหลวงพ่อคง
หลวงพ่อคง สุวัณณ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
บนเส้นทางการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

ผู้เขียน รศ.ดร. โคทม อารียา
จัดพิมพ์โดย กลุ่มเพื่อนโคทม อารียา

คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : อย่าลืมเณรน้อย
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ตามหาพุทโธ
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล

มติชนรายวัน วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

“ใช้กรรม” หรือ “ทำดี”?
พระไพศาล วิสาโล

รำลึกถึงบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล กับ โรงเรียนอัสสัมชัญ
พระไพศาล วิสาโล

หนังสือ The Inspirer
2013 80 YEARS Bro. Louis

ทุกอย่างสอนธรรมเราได้ทั้งนั้น
พระไพศาล วิสาโล

ธรรมบรรยายงานบูชาคุณ
ครบรอบวันละสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ไฟล์เสียง

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ความเข้มแข็งที่แท้จริง
หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล

ตายแบบไม่เป็นอะไรกับอะไร
พระไพศาล วิสาโล
ธรรมบรรยายเนื่องในวาระครบรอบหนึ่งปี
ของการละสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘


เรื่องเล่าเช้าวันพระ : เหนือโลกธรรม
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
รู้ทันมาร
นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๘ กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
พระอาจารย์สุเมโธ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
โยมถามพระตอบ : ตอนที่ ๓
นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๘ กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล
อุบายธรรมและคำสอนหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

จัดพิมพ์โดย คณะศิษยานุศิษย์

คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

รำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย วัดป่าสุคะโต วัดภูเขาทอง วัดป่ามหาวัน
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

วารสารสุขศาลา ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๕

เหนือโลก พ้นสมมุติ
พระไพศาล วิสาโล
เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ได้สติเพราะถูกด่า
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
พระไพศาล วิสาโล

จิตวิญญาณ
เรียนรู้ธรรมะผ่านงานเขียน การเดินทาง แล้วย้อนกลับมามองตน

สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล
เรื่องและภาพ : สิริรักษ์ บางสุด
นิตยสารครัว
เล่ม ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

เย็นกายในร่มไม้ สุขใจในร่มธรรม
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารเอ็มอีเอ ไลฟ์ พลัส

สารโกมล ฉบับที่ ๓ มีค-กค.๕๘
รู้ทันความคิด

พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.170 26 July 2015
Joyful Life & Peaceful Death

เมื่อตัวกูชูคอ
พระไพศาล วิสาโล

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คืออะไร อยู่ที่ไหน
ทำไมจึงเป็นทุกข์ ทั้งๆ ที่สถานะ ความเป็นอยู่ดีพร้อม

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขึ้น๘ค่ำเดือน ๘-๘

เปิดเล่ม ฉบับเตรียมอำลา
พระไพศาล วิสาโล

จดหมายข่าวพุทธิกา
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๙
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘

สมถวิล ลือชาพัฒนพร ในความทรงจำ
พระไพศาล วิสาโล

ตามเหล่าซือไทยไปไต้หวัน
เรียนรู้ปัญญาธรรมชาติกับครูเดชา ศิริภัทร

ผู้แต่ง นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
สำนักพิมพ์ ศยาม

คำนิยม โดย พระไพศาล วิสาโล

ไปร่วมงานบวช จะได้บุญมากกว่านั่งสมาธิภาวนาหรือไม่

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
วันที่ ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  แรม  ๑๕  ค่ำเดือน ๘ 

รังสีแห่งธรรม

เขียนโดย พระภาวนาเขมคุณ วิ.
พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดย สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ
คำนิยม โดย พระไพศาล วิสาโล

มติชนรายวัน วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ตวาดใส่อัตตา
พระไพศาล วิสาโล

วารสารธรรมมาตา
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ๒๕๕๘

เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร
พระไพศาล วิสาโล

โดนระรานทั้งทางกาย และวาจา ควรทำอย่างไร

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘  ขึ้น  ๑๕  ค่ำเดือน ๘

จากพระไพศาล วิสาโล ถึง กลุ่มดาวดิน
พระไพศาล วิสาโล
นิตยสาร IMAGE มิถุนายน ๒๕๕๘
เป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน
ภาวัน

รักษาศีลข้อ ๓ อย่างดี ทำไมยังทุกข์เรื่องความรัก เป็นเพราะกรรมเก่าหรือไม่?

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
แรม ๑๔ ค่ำเดือน ๗

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.165 10 May 2015
True Story

เหมือนเกิดใหม่อีกครั้ง
ความคิดเห็นจากพระไพศาล วิสาโล

ธรรมกลางป่า สุขกลางใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.166 26 May 2015
Joyful Life & Peaceful Death

ความปรารถนาที่ถูกมองข้าม
พระไพศาล วิสาโล
นิตยสาร IMAGE พฤษภาคม ๒๕๕๘
ความทรงจำลื่นไหล
ภาวัน

ธรรมชาติสนทนา

ภาพวาดดินสอ โดย ครองศักดิ์ จุฬามรกต
สำนักพิมพ์ อาศรมศิลป์

คำนิยม โดย พระไพศาล วิสาโล

อยากทำตามฝันของตัวเอง แต่แม่ไม่อนุญาตให้ทำ หากตัดสินใจจะทำจะเป็นลูกอกตัญญูไหม

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
แรม  ๘  ค่ำเดือน ๖

ธรรมะกับการทำงาน

สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล
จาก HR Magazine
vol. 13 No. 148 April 2015

ธรรมะ? อ่ะทำ

เขียนโดย ปิยา วัชระสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ Post Books
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

มติชนรายวัน วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เติมชีวิตจึงมีชีวา
พระไพศาล วิสาโล

พ่อชอบบังคับดูถูกไม่ให้กำลังใจควรปฏิบัติตัวอย่างไร

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖

นิตยสาร IMAGE เมษายน ๒๕๕๘
ขอบคุณที่ด่า
ภาวัน

เทพตำนานซีซิฟ

เขียนโดย อัลแบรต์ กามูส์
แปลโดย วิภาดา กิตติโกวิท
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม
บทกล่าวนำโดย พระไพศาล วิสาโล

วารสารสุขศาลา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๔

ปล่อยวางได้เมื่อใจรู้ทัน
พระไพศาล วิสาโล

พระสัมผัสตัวโยมแม่ที่ป่วย เพื่อให้กำลังใจได้หรือไม่

ทำไมชีวิตนี้จึงเจอแต่เพื่อนไม่ดี

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕

คืนสู่ธรรมชาติ วิถีสู่การตายอย่างสงบ
บทเรียนจากการดูแลหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

จัดทำโดย โครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะสุดท้าย
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๘
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

ประตูสู่สภาวะใหม่ และ เหนือห้วงมหรรณพ
ฉบับครบรอบสองทศวรรษ

ผู้แต่ง โซเกียล ริมโปเช
ผู้แปล พระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๔๑

พุทธศาสนาไทยในอนาคต
แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต

โดย พระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิโกมลคีมทอง

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.162 26 March 2015
Joyful Life & Peaceful Death

ทุกข์เพราะใจ ใช่ใครทำ
พระไพศาล วิสาโล

ปทานุกรมความตาย
รวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบ

จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๘
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

เปิดใจรับความจริง
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ฉบับที่ ๗ มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๘

สัมโมทนียกถางานบรรจุอัฐิธาตุหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

พระไพศาล วิสาโล
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘
วัดภูเขาทอง บ้านท่ามะไฟหวาน

นิตยสาร IMAGE มีนาคม ๒๕๕๘
ทางออกอยู่ที่ทางเข้า
ภาวัน

คนที่หน้าเหมือนกันจะเป็นเนื้อคู่กันจริงหรือไม่

หลักสำคัญของ "การบวชชีพราหมณ์" คืออะไร และจะทำที่บ้านได้ไหม

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔

นิตยสารซีเครท :  Vol.7 No.160 26 Febuary 2015
True Story

บทเรียนจากชีวิตเปื้อนบาป
พระไพศาล วิสาโล

ทำเต็มที่ แต่ไม่ซีเรียส

โดย พระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
จัดพิมพ์โดย สปสช.

พิมพ์ครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
จัดพิมพ์โดย คุณสิริน ฉัตรวิชัย

ปฏิรูปคณะสงฆ์
พระไพศาล วิสาโล

ปรับปรุงจากสัมภาษณ์รายการตอบโจทย์
ไทยพีบีเอส
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
ดำเนินรายการโดย ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
ฟังที่
YOUTUBE

“พระไพศาล วิสาโล” “ธรรมกาย” เป็นที่เชิดหน้าชูตาของ “มหานิกาย”

สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล
ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘

วารสารสุขศาลา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๓

สร้างสมดุลชีวิต
พระไพศาล วิสาโล

อะไรก็เสื่อมได้ ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติและผู้สอนที่ถูกต้อง... กะเทาะเปลือกศาสนา

พระไพศาล วิสาโล
ปรับปรุงจากสัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

Patronage system breeds malaise in the monkhood

Phra Paisal Visalo
Bangkok Post
3 March 2015

ปฏิรูปสงฆ์ไม่ได้ก็อย่าคิดไปปฏิรูปประเทศ

โพสต์ทูเดย์
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สัมภาษณ์พิเศษ พระไพศาล วิสาโล
เรื่อง อินทรชัย พาณิชกุล

นิตยสาร IMAGE กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มองตนก่อนเปลี่ยนคนอื่น
ภาวัน

หมั่นทำดีกับเพื่อนร่วมงาน แม้ว่าจะไม่ชอบหน้ากัน แต่ยังไม่เห็นผลดีออะไร

เราจะเอาชนะมานะ อัตตา ความมั่นใจในตัวเองด้วยวิธีใด

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔

วารสารธรรมมาตา
ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ๒๕๕๘

ปล่อยวางความทุกข์
พระไพศาล วิสาโล

รายการบรรยายธรรม

-

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

-

รวมบทความและไฟล์เสียงรำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

รวมเรื่องเล่ารำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน

บทความเพิ่มเติม
-
หลวงพ่อคำเขียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก
พระครูสุภาจารวัฒน์ วัดท่าลาด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ธรรมเทศนางานละสังขารหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

23 สค. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
24 สค. พระอาจารย์เอนก เตชธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโมกขวนาราม ขอนแก่น
25 สค. พระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าโสมพนัส สกลนคร
26 สค. หลวงพ่อสมหมาย ธมฺมปาโล วัดชัยชุมพล ชัยภูมิ
26 สค. พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม ชัยภูมิ
27 สค. พระราชภาวนาวนาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
28 สค. พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปญฺญาทีโป วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
29 สค. พระอาจารย์มหาดิเรก พุทธยานันโท เจ้าอาวาสวัดแพร่แสงเทียน แพร่
30 สค. พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
30 สค. พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
31 สค. พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
1 กย. หลวงปู่กรม ถาวโร วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
2 กย. พระอาจารย์สุปัน สุมงฺคโร วัดโนนสูงสะอาด ชัยภูมิ
3 กย. พระอาจารย์ตงหมิง ถาวโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง ชัยภูมิ
4 กย. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
5 กย. พระอาจารย์ล้วน เกสโร เจ้าอาวาสวัดป่าอกาลิโก บุรีรัมย์
6 กย. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต


รำลึกถึงคุณของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ :
วิปัสสนาบนหน้าข่าว โดยพระไพศาล วิสาโล
บันทึกหน้าสุดท้ายหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

หนักแน่นมั่นคงบนวิถีธรรม
พระไพศาล วิสาโล

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ทำวัตรเช้า ณ ศาลาหอไตร

หลวงพ่อคำเขียนจากไปแต่ตัว
พระไพศาล วิสาโล

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

รำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
พระไพศาล วิสาโล

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
วัดภูเขาทอง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ในงานศพหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

รำลึกถึงคุณของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
โดย พระไพศาล วิสาโล
ชีวิตและงานของพระครูบรรพตสุวรรณกิจ
โดย พระไพศาล วิสาโล
หลวงพ่อคำเขียนกับความเปลี่ยนแปลงที่ท่ามะไฟหวาน
โดย พระไพศาล วิสาโล

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ผู้เป็นสมณะ

พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป
แสดงธรรมงานละสังขารหลวงพ่อคำเขียน
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดภูเขาทอง

ผู้ยืนยันสัจธรรม

พระเอกวีร์ มหาญาโณ
แสดงธรรม ณ ศาลาหอไตร วัดป่าสุคะโต
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗

การอาพาธและการละสังขารของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ
แสดงธรรม ณ ศาลาหอไตร วัดป่าสุคะโต
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

ชีวิตและการงานของหลวงพ่อคำเขียนในช่วงแรก

พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป
แสดงธรรม ณ ศาลาหอไตร วัดป่าสุคะโต
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

การอาพาธและการละสังขารของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
(ไฟล์เสียง)

พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ
แสดงธรรม ณ ศาลาหอไตร วัดป่าสุคะโต
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

พระสุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป
เล่าถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ แห่งวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

(บันทึกเทปโดย วิชัย นาพัว)

หลวงตากรม ถามวโร
หลวงตากรม ถามวโร เล่าถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ แห่งวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

(บันทึกเทปโดย วิชัย นาพัว)

แม่ชิวิภาพรรณ นาคแพน
แม่ชีวิภาพรรณ นาคแพน เล่าถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ แห่งวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
(บันทึกเทปโดย วิชัย นาพัว)


วิชัยรำลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน
วิชัย นาพัวเล่าถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ แห่งวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

(บันทึกเทปโดย วิชัย นาพัว)


ประสบการณ์การดูแลหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
พญ. นวพร ตันศิริ

อายุรแพทย์โรคเลือด
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์


แผนที่ภูหลง
แผนที่ภูหลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
ผู้ดูแลเว็บ    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved